ImageField Klasa

Definicja

Reprezentuje pole, które jest wyświetlane jako obraz w kontrolce powiązanej z danymi.Represents a field that is displayed as an image in a data-bound control.

public ref class ImageField : System::Web::UI::WebControls::DataControlField
public class ImageField : System.Web.UI.WebControls.DataControlField
type ImageField = class
  inherit DataControlField
Public Class ImageField
Inherits DataControlField
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób używania ImageField obiektu w GridView kontrolce do wyświetlania obrazu.The following example demonstrates how to use an ImageField object in a GridView control to display an image.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ImageField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ImageField Example</h3>
            
   <asp:gridview id="EmployeesGrid"
    autogeneratecolumns="false"
    datasourceid="EmployeeSource" 
    runat="server">
   
    <columns>

     <asp:imagefield dataimageurlfield="PhotoPath"
      alternatetext="Employee Photo"
      nulldisplaytext="No image on file."
      headertext="Photo" 
      readonly="true"/>
     <asp:boundfield datafield="FirstName"
      headertext="First Name"/>
     <asp:boundfield datafield="LastName"
      headertext="Last Name"/>
    
    </columns>
    
   </asp:gridview>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [PhotoPath] From [Employees]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ImageField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ImageField Example</h3>
            
   <asp:gridview id="EmployeesGrid"
    autogeneratecolumns="false"
    datasourceid="EmployeeSource" 
    runat="server">
   
    <columns>

     <asp:imagefield dataimageurlfield="PhotoPath"
      alternatetext="Employee Photo"
      nulldisplaytext="No image on file."
      headertext="Photo" 
      readonly="true"/>
     <asp:boundfield datafield="FirstName"
      headertext="First Name"/>
     <asp:boundfield datafield="LastName"
      headertext="Last Name"/>
    
    </columns>
    
   </asp:gridview>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [PhotoPath] From [Employees]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ImageFieldKlasa jest używana przez formanty powiązane z danymi (takie jak GridView i DetailsView ) do wyświetlania obrazu dla każdego wyświetlonego rekordu.The ImageField class is used by data-bound controls (such as GridView and DetailsView) to display an image for each record displayed. ImageFieldObiekt jest wyświetlany inaczej w zależności od kontrolki powiązanej z danymi, w której jest używany.The ImageField object is displayed differently depending on the data-bound control in which it is used. Na przykład GridView kontrolka wyświetla ImageField obiekt jako kolumnę, podczas gdy DetailsView kontrolka wyświetla go jako wiersz.For example, the GridView control displays an ImageField object as a column, while the DetailsView control displays it as a row.

Aby wyświetlić obrazy, należy powiązać ImageField obiekt z polem ze źródła danych, które zawiera adres URL obrazu.To display images, you must bind an ImageField object to a field from a data source that contains the URL of an image. Jest to realizowane przez ustawienie DataImageUrlField właściwości.This is accomplished by setting the DataImageUrlField property. Wartość adresu URL można sformatować przy użyciu DataImageUrlFormatString właściwości.The URL value can be formatted by using the DataImageUrlFormatString property. Dla każdego obrazu można także skojarzyć tekst alternatywny.Each image can also have alternate text associated with it. Ten tekst jest wyświetlany, gdy obraz nie może zostać załadowany lub jest niedostępny.This text is displayed when an image cannot be loaded, or is unavailable. Przeglądarki, które obsługują funkcję etykietek narzędzi, również wyświetlają ten tekst jako etykietki narzędzia.Browsers that support the ToolTips feature also display this text as a ToolTip. Możesz określić tekst alternatywny dla wyświetlanego obrazu przy użyciu jednej z następujących metod:You can specify the alternate text for a displayed image by using one of the following methods:

 • Użyj AlternateText właściwości, aby określić alternatywny tekst, który ma zastosowanie do wszystkich obrazów.Use the AlternateText property to specify alternate text that applies to all images.

 • Użyj DataAlternateTextField właściwości, aby powiązać pole ze źródła danych z AlternateText właściwością każdego obrazu.Use the DataAlternateTextField property to bind a field from a data source to the AlternateText property of each image. Dzięki temu można mieć różny tekst alternatywny dla każdego wyświetlanego obrazu.This allows you to have different alternate text for each image displayed. Podczas tworzenia powiązań danych można opcjonalnie sformatować tekst alternatywny przy użyciu DataAlternateTextFormatString właściwości.When binding data, you can optionally format the alternate text by using the DataAlternateTextFormatString property.

Gdy wartość adresu URL obrazu to null , nie można wyświetlić obrazu.When the URL value for an image is null, an image cannot be displayed. Możesz wyświetlić alternatywny obraz dla null wartości pól przez ustawienie NullImageUrl właściwości.You can display an alternate image for null field values by setting the NullImageUrl property. Zamiast obrazu alternatywnego, można wyświetlić tekst alternatywny przez ustawienie NullDisplayText właściwości.Instead of an alternate image, you can display alternate text by setting the NullDisplayText property.

Domyślnie wszystkie zadeklarowane pola są wyświetlane w kontrolce powiązanej z danymi.By default, all declared fields are displayed in a data-bound control. Można ukryć ImageField obiekt w kontrolce powiązanej z danymi, ustawiając Visible Właściwość na false .You can hide an ImageField object in a data-bound control by setting the Visible property to false.

Możesz dostosować sekcje nagłówka i stopki ImageField obiektu.You can customize the header and footer sections of an ImageField object. Aby wyświetlić podpis w sekcji nagłówka lub stopki, ustaw HeaderText FooterText odpowiednio właściwości lub.To display a caption in the header or footer section, set the HeaderText or FooterText properties, respectively. Aby wyświetlić obraz w sekcji nagłówka zamiast tekstu, należy ustawić HeaderImageUrl Właściwość.To display an image in the header section instead of text, set the HeaderImageUrl property. Sekcja nagłówka może być ukryta w ImageField obiekcie przez ustawienie ShowHeader właściwości na false .The header section can be hidden in the ImageField object by setting the ShowHeader property to false.

Uwaga

Niektóre kontrolki powiązane z danymi (takie jak GridView kontrolka) mogą pokazać lub ukryć tylko całą sekcję nagłówka kontrolki.Some data-bound controls (such as the GridView control) can show or hide only the entire header section of the control. Te kontrolki powiązane z danymi nie obsługują ShowHeader właściwości dla pojedynczego pola powiązanego z danymi.These data-bound controls do not support the ShowHeader property for an individual data-bound field. Aby pokazać lub ukryć całą sekcję nagłówka kontrolki powiązanej z danymi, użyj właściwości kontrolki ShowHeader (jeśli jest dostępna).To show or hide the entire header section of a data-bound control, use the control's ShowHeader property (if available).

Można również dostosować wygląd ImageField obiektu (kolor czcionki, kolor tła itd.) przez ustawienie właściwości stylu dla różnych części pola.You also can customize the appearance of the ImageField object (font color, background color, and so on) by setting the style properties for the different parts of the field. W poniższej tabeli wymieniono różne właściwości stylu.The following table lists the different style properties.

Style — właściwośćStyle property OpisDescription
ControlStyle Ustawienia stylu dla formantów podrzędnego serwera sieci Web ImageField obiektu.The style settings for the child Web server controls of the ImageField object.
FooterStyle Ustawienia stylu sekcji stopki ImageField obiektu.The style settings for the footer section of the ImageField object.
HeaderStyle Ustawienia stylu sekcji nagłówka ImageField obiektu.The style settings for the header section of the ImageField object.
ItemStyle Ustawienia stylu dla elementów danych w ImageField obiekcie.The style settings for the data items in the ImageField object.

Konstruktory

ImageField()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ImageField.Initializes a new instance of the ImageField class.

Pola

ThisExpression

Reprezentuje wyrażenie "This".Represents the "this" expression.

Właściwości

AccessibleHeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który jest renderowany jako AbbreviatedText wartość właściwości w niektórych kontrolkach.Gets or sets text that is rendered as the AbbreviatedText property value in some controls.

(Odziedziczone po DataControlField)
AlternateText

Pobiera lub ustawia tekst alternatywny wyświetlany dla obrazu w ImageField obiekcie.Gets or sets the alternate text displayed for an image in the ImageField object.

Control

Pobiera odwołanie do kontrolki danych, z którą DataControlField skojarzony jest obiekt.Gets a reference to the data control that the DataControlField object is associated with.

(Odziedziczone po DataControlField)
ControlStyle

Pobiera styl dowolnych kontrolek serwera sieci Web zawartych w DataControlField obiekcie.Gets the style of any Web server controls contained by the DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
ConvertEmptyStringToNull

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy puste wartości ciągu ("") są konwertowane na, null gdy wartości pól są zwracane ze źródła danych.Gets or sets a value indicating whether empty string ("") values are converted to null when the field values are returned from the data source.

DataAlternateTextField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które zawiera wartości do powiązania z AlternateText właściwością każdego obrazu w ImageField obiekcie.Gets or sets the name of the field from the data source that contains the values to bind to the AlternateText property of each image in an ImageField object.

DataAlternateTextFormatString

Pobiera lub ustawia ciąg określający format, w którym jest renderowany tekst alternatywny dla każdego obrazu w ImageField obiekcie.Gets or sets the string that specifies the format in which the alternate text for each image in an ImageField object is rendered.

DataImageUrlField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które zawiera wartości do powiązania z ImageUrl właściwością każdego obrazu w ImageField obiekcie.Gets or sets the name of the field from the data source that contains the values to bind to the ImageUrl property of each image in an ImageField object.

DataImageUrlFormatString

Pobiera lub ustawia ciąg określający format, w którym jest renderowany adres URL dla każdego obrazu w ImageField obiekcie.Gets or sets the string that specifies the format in which the URL for each image in an ImageField object is rendered.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy pole kontroli danych jest aktualnie wyświetlane w środowisku czasu projektowania.Gets a value indicating whether a data control field is currently viewed in a design-time environment.

(Odziedziczone po DataControlField)
FooterStyle

Pobiera lub ustawia styl stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the footer of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
FooterText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the footer item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the URL of an image that is displayed in the header item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderStyle

Pobiera lub ustawia styl nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the header of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the header item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
InsertVisible

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt jest widoczny, gdy jego formant powiązany z danymi nadrzędnymi jest w trybie wstawiania.Gets a value indicating whether the DataControlField object is visible when its parent data-bound control is in insert mode.

(Odziedziczone po DataControlField)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
ItemStyle

Pobiera styl dowolnej zawartości tekstowej wyświetlanej w polu kontrolki danych.Gets the style of any text-based content displayed by a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
NullDisplayText

Pobiera lub ustawia tekst, który ma być wyświetlany w ImageField obiekcie, gdy wartość pola określonego przez DataImageUrlField Właściwość to null .Gets or sets the text to display in an ImageField object when the value of the field specified by the DataImageUrlField property is null.

NullImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL alternatywnego obrazu wyświetlanego w ImageField obiekcie, gdy wartość pola określonego przez DataImageUrlField Właściwość to null .Gets or sets the URL to an alternate image displayed in an ImageField object when the value of the field specified by the DataImageUrlField property is null.

ReadOnly

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wartości pola określonego przez DataImageUrlField Właściwość można modyfikować w trybie edycji.Gets or sets a value indicating whether the values of the field specified by the DataImageUrlField property can be modified in edit mode.

ShowHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element nagłówka pola kontrolki danych jest renderowany.Gets or sets a value indicating whether the header item of a data control field is rendered.

(Odziedziczone po DataControlField)
SortExpression

Pobiera lub ustawia wyrażenie sortowania, które jest używane przez kontrolkę źródła danych do sortowania danych.Gets or sets a sort expression that is used by a data source control to sort data.

(Odziedziczone po DataControlField)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy formant sprawdza poprawność danych wejściowych klienta.Gets or sets a value that specifies whether the control validates client input.

(Odziedziczone po DataControlField)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku DataControlField obiektu w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a DataControlField object across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole kontrolki danych jest renderowane.Gets or sets a value indicating whether a data control field is rendered.

(Odziedziczone po DataControlField)

Metody

CloneField()

Tworzy zduplikowaną kopię bieżącego DataControlField obiektu pochodnego.Creates a duplicate copy of the current DataControlField-derived object.

(Odziedziczone po DataControlField)
CopyProperties(DataControlField)

Kopiuje właściwości bieżącego ImageField obiektu do określonego obiektu.Copies the properties of the current ImageField object to the specified object.

CreateField()

Zwraca nowe wystąpienie ImageField klasy.Returns a new instance of the ImageField class.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
ExtractValuesFromCell(IOrderedDictionary, DataControlFieldCell, DataControlRowState, Boolean)

Wypełnia określony IOrderedDictionary obiekt wartościami z określonego DataControlFieldCell obiektu.Fills the specified IOrderedDictionary object with the values from the specified DataControlFieldCell object.

FormatImageUrlValue(Object)

Stosuje format określony przez DataImageUrlFormatString Właściwość do wartości pola.Applies the format specified by the DataImageUrlFormatString property to a field value.

GetDesignTimeValue()

Pobiera wartość użytą dla wartości pola podczas renderowania ImageField obiektu w projektancie.Retrieves the value used for a field's value when rendering the ImageField object in a designer.

GetFormattedAlternateText(Control)

Stosuje format określony przez DataAlternateTextFormatString Właściwość do alternatywnej wartości tekstowej zawartej w określonym Control obiekcie.Applies the format specified by the DataAlternateTextFormatString property to the alternate text value contained in the specified Control object.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetValue(Control, String, PropertyDescriptor)

Pobiera wartość określonego pola z określonej kontrolki.Retrieves the value of the specified field from the specified control.

Initialize(Boolean, Control)

Inicjuje ImageField obiekt.Initializes the ImageField object.

InitializeCell(DataControlFieldCell, DataControlCellType, DataControlRowState, Int32)

Inicjuje określony DataControlFieldCell obiekt z określonym typem komórki, stanem wiersza i indeksem wiersza.Initializes the specified DataControlFieldCell object with the specified cell type, row state, and row index.

InitializeDataCell(DataControlFieldCell, DataControlRowState)

Inicjuje określony DataControlFieldCell obiekt z określonym stanem wiersza.Initializes the specified DataControlFieldCell object with the specified row state.

LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego widoku źródła danych.Restores the data source view's previously saved view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnDataBindField(Object, EventArgs)

Wiąże wartość pola z ImageField obiektem.Binds the value of a field to the ImageField object.

OnFieldChanged()

Podnosi FieldChanged zdarzenie.Raises the FieldChanged event.

(Odziedziczone po DataControlField)
SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje ten DataControlField obiekt.Returns a string that represents this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
ValidateSupportsCallback()

Określa, czy kontrolki zawarte w ImageField obiekcie obsługują wywołania zwrotne.Determines whether the controls contained in an ImageField object support callbacks.

Jawne implementacje interfejsu

IDataSourceViewSchemaAccessor.DataSourceViewSchema

Pobiera lub ustawia schemat skojarzony z tym DataControlField obiektem.Gets or sets the schema associated with this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego pola kontroli danych.Restores the data control field's previously saved view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)

Dotyczy

Zobacz też