ImageMap Klasa

Definicja

Tworzy kontrolkę wyświetlającą obraz na stronie.Creates a control that displays an image on a page. Gdy zostanie kliknięty region aktywnego punktu aktywnego zdefiniowany w ImageMap kontrolce, formant wygeneruje ogłaszanie zwrotne na serwerze lub przechodzi do określonego adresu URL.When a hot spot region defined within the ImageMap control is clicked, the control either generates a postback to the server or navigates to a specified URL.

public ref class ImageMap : System::Web::UI::WebControls::Image, System::Web::UI::IPostBackEventHandler
public class ImageMap : System.Web.UI.WebControls.Image, System.Web.UI.IPostBackEventHandler
type ImageMap = class
  inherit Image
  interface IPostBackEventHandler
Public Class ImageMap
Inherits Image
Implements IPostBackEventHandler
Dziedziczenie
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób deklaratywnego tworzenia ImageMap kontrolki zawierającej dwa CircleHotSpot obiekty.The following code example demonstrates how to declaratively create an ImageMap control that contains two CircleHotSpot objects. HotSpot.HotSpotModeWłaściwość jest ustawiona na HotSpotMode.Navigate , która powoduje, że strona przechodzi do określonego adresu URL za każdym razem, gdy użytkownik kliknie jeden z obszarów gorąca.The HotSpot.HotSpotMode property is set to HotSpotMode.Navigate, which causes the page to navigate to the specified URL each time a user clicks one of the circle hot spot regions. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy podać własny obraz ImageUrl właściwości i odpowiednio zaktualizować ścieżkę do obrazu, aby aplikacja mogła go zlokalizować.For this example to work correctly, you must supply your own image for the ImageUrl property and update the path to the image appropriately so that the application can locate it.

<%@ page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="head1" runat="server">
 <title>ImageMap Class Navigate Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ImageMap Class Navigate Example</h3>
   
   <h4>Shopping Choices:</h4>
   
   <asp:imagemap id="Shop"      
    imageurl="Images/ShopChoice.jpg"
    width="150" 
    height="360"
    alternatetext="Shopping choices" 
    runat="Server">  
    
    <asp:circlehotspot
     navigateurl="http://www.tailspintoys.com"
     x="75"
     y="290"
     radius="75"
     hotspotmode="Navigate"
     alternatetext="Shop for toys">      
    </asp:circlehotspot> 
    
    <asp:circlehotspot
     navigateurl="http://www.cohowinery.com"
     x="75"
     y="120"
     radius="75"
     hotspotmode="Navigate"
     alternatetext="Shop for wine">
    </asp:circlehotspot>   
     
   </asp:imagemap>         
         
  </form>   
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="head1" runat="server">
 <title>ImageMap Class Navigate Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ImageMap Class Navigate Example</h3>
   
   <h4>Shopping Choices:</h4>
   
    <asp:imagemap id="Shop"      
    imageurl="Images/ShopChoice.jpg"
    alternatetext="Shopping choices" 
    runat="Server">  
    
    <asp:circlehotspot
     navigateurl="http://www.tailspintoys.com"
     x="145"
     y="120"
     radius="75"
     hotspotmode="Navigate"
     alternatetext="Shop for toys">      
    </asp:circlehotspot> 
    
    <asp:circlehotspot
     navigateurl="http://www.cohowinery.com"
     x="145"
     y="290"
     radius="75"
     hotspotmode="Navigate"
     alternatetext="Shop for wine">
    </asp:circlehotspot>   
     
   </asp:imagemap>         
         
  </form>   
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób deklaratywnego tworzenia ImageMap kontrolki zawierającej dwa RectangleHotSpot obiekty.The following code example demonstrates how to declaratively create an ImageMap control that contains two RectangleHotSpot objects. ImageMap.HotSpotModeWłaściwość jest ustawiona na HotSpotMode.PostBack , która powoduje, że strona jest ogłaszana na serwerze za każdym razem, gdy użytkownik kliknie jeden z regionów gorąca.The ImageMap.HotSpotMode property is set to HotSpotMode.PostBack, which causes the page to post back to the server each time a user clicks one of the hot spot regions. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy podać własny obraz ImageUrl właściwości i odpowiednio zaktualizować ścieżkę do obrazu, aby aplikacja mogła go zlokalizować.For this example to work correctly, you must supply your own image for the ImageUrl property and update the path to the image appropriately so that the application can locate it.

<%@ page language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void VoteMap_Clicked (Object sender, ImageMapEventArgs e)
 {
  string coordinates;
  string hotSpotType;
  int yescount = ((ViewState["yescount"] != null)? (int)ViewState["yescount"] : 0);
  int nocount = ((ViewState["nocount"] != null)? (int)ViewState["nocount"] : 0);

  // When a user clicks the "Yes" hot spot,
  // display the hot spot's name and coordinates.
  if (e.PostBackValue.Contains("Yes"))
  {
   yescount += 1;
   coordinates = Vote.HotSpots[0].GetCoordinates();
   hotSpotType = Vote.HotSpots[0].ToString ();
   Message1.Text = "You selected " + hotSpotType + " " + e.PostBackValue + ".<br />" +
           "The coordinates are " + coordinates + ".<br />" +
           "The current vote count is " + yescount.ToString() + 
      " yes votes and " + nocount.ToString() + " no votes.";
  }
   
  // When a user clicks the "No" hot spot,
  // display the hot spot's name and coordinates.
  else if (e.PostBackValue.Contains("No"))
  {
   nocount += 1;
   coordinates = Vote.HotSpots[1].GetCoordinates();
   hotSpotType = Vote.HotSpots[1].ToString ();
   Message1.Text = "You selected " + hotSpotType + " " + e.PostBackValue + ".<br />" +
           "The coordinates are " + coordinates + ".<br />" +
      "The current vote count is " + yescount.ToString() +
      " yes votes and " + nocount.ToString() + " no votes.";
  }
  
  else
  {
   Message1.Text = "You did not click a valid hot spot region.";
  }

  ViewState["yescount"] = yescount;
  ViewState["nocount"] = nocount;
 }      
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="head1" runat="server">
 <title>ImageMap Class Post Back Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ImageMap Class Post Back Example</h3>
   
   <asp:imagemap id="Vote"      
    imageurl="Images/VoteImage.jpg"
    width="400" 
    height="200" 
    alternatetext="Vote Yes or No"
    hotspotmode="PostBack"
    onclick="VoteMap_Clicked"
    runat="Server">      
     
    <asp:RectangleHotSpot     
     top="0"
     left="0"
     bottom="200"
     right="200"
     postbackvalue="Yes"
     alternatetext="Vote yes">
    </asp:RectangleHotSpot>
     
    <asp:RectangleHotSpot 
     top="0"
     left="201"
     bottom="200"
     right="400"
     postbackvalue="No"
     alternatetext="Vote no">
    </asp:RectangleHotSpot>
   
   </asp:imagemap>
      
   <br /><br />
     
   <asp:label id="Message1"
    runat="Server">
   </asp:label>         
         
  </form>   
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub VoteMap_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal e As ImageMapEventArgs)
  Dim coordinates As String
  Dim hotSpotType As String
  Dim yescount As Integer
  Dim nocount As Integer
  
  If (ViewState("yescount") IsNot Nothing) Then
   yescount = Convert.ToInt32(ViewState("yescount"))
  Else
   yescount = 0
  End If
  If (ViewState("nocount") IsNot Nothing) Then
   nocount = Convert.ToInt32(ViewState("nocount"))
  Else
   nocount = 0
  End If
   
  
  ' When a user clicks the "Yes" hot spot,
  ' display the hot spot's name and coordinates.
  If (e.PostBackValue.Contains("Yes")) Then
   
   yescount += 1
   coordinates = Vote.HotSpots(0).GetCoordinates()
   hotSpotType = Vote.HotSpots(0).ToString()
   Message1.Text = "You selected " & hotSpotType & " " & e.PostBackValue & ".<br />" & _
           "The coordinates are " & coordinates & ".<br />" & _
           "The current vote count is " & yescount.ToString() & _
           " yes votes and " & nocount.ToString() & " no votes."
    
   ' When a user clicks the "No" hot spot,
   ' display the hot spot's name and coordinates.
  ElseIf (e.PostBackValue.Contains("No")) Then
   
   nocount += 1
   coordinates = Vote.HotSpots.Item(1).GetCoordinates()
   hotSpotType = Vote.HotSpots.Item(1).ToString()
   Message1.Text = "You selected " & hotSpotType & " " & e.PostBackValue & ".<br />" & _
           "The coordinates are " & coordinates & ".<br />" & _
           "The current vote count is " & yescount.ToString() & _
           " yes votes and " & nocount.ToString() & " no votes."
   
  Else
   
   Message1.Text = "You did not click a valid hot spot region."
        
  End If
   
  ViewState("yescount") = yescount
  ViewState("nocount") = nocount
  
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="head1" runat="server">
 <title>ImageMap Class Post Back Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ImageMap Class Post Back Example</h3>
   
   <asp:imagemap id="Vote"      
    imageurl="Images/VoteImage.jpg"
    width="400" 
    height="200" 
    alternatetext="Vote Yes or No"
    hotspotmode="PostBack"
    onclick="VoteMap_Clicked"
    runat="Server">      
     
    <asp:RectangleHotSpot     
     top="0"
     left="0"
     bottom="200"
     right="200"
     postbackvalue="Yes"
     alternatetext="Vote yes">
    </asp:RectangleHotSpot>
     
    <asp:RectangleHotSpot 
     top="0"
     left="201"
     bottom="200"
     right="400"
     postbackvalue="No"
     alternatetext="Vote no">
    </asp:RectangleHotSpot>
   
   </asp:imagemap>
      
   <br /><br />
     
   <asp:label id="Message1"
    runat="Server">
   </asp:label>         
         
  </form>   
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak utworzyć ImageMap formant, który zawiera gorącą plamę z różnymi zachowaniami.The following code example demonstrates how to create an ImageMap control that contains hot spots with different behaviors. Obszar tła jest zdefiniowany jako jeden z RectangleHotSpot powrotem do serwera.The background area is a defined as a single RectangleHotSpot that posts back to the server. Trzy RectangleHotSpot obiekty są zdefiniowane w tym samym regionie.Three RectangleHotSpot objects are defined in the same region. Każdy z tych punktów aktywnych wygląda jak przycisk i przechodzi do adresu URL.Each of these hot spots looks like a button and navigates to a URL. Gdy ImageMap formant zostanie kliknięty w regionie, w którym znajdują się dwa punkty aktywne, punkt aktywny, który jest zadeklarowany jako pierwszy ma pierwszeństwo.When an ImageMap control is clicked in a region where two hot spots overlap, the hot spot that is declared first has precedence. W tym przykładzie punkty aktywne przycisku są deklarowane jako pierwsze, a punkt tła, który zawiera te elementy, jest zadeklarowany jako ostatni.In this example, the button hot spots are declared first and the background hot spot that contains them is declared last. W związku z tym użytkownik otrzymuje zachowanie RectangleHotSpot obiektu Button, a nie RectangleHotSpot obiektu tła, gdy użytkownik kliknie przycisk aktywny punkt.Therefore, the user gets the behavior of the button RectangleHotSpot object, not the background RectangleHotSpot object, when the user clicks a button hot spot. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy podać własny obraz ImageUrl właściwości i odpowiednio zaktualizować ścieżkę do obrazu, aby aplikacja mogła go zlokalizować.For this example to work correctly, you must supply your own image for the ImageUrl property and update the path to the image appropriately so that the application can locate it.

<%@ page language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void ButtonsMap_Clicked(object sender, ImageMapEventArgs e)
 {    
  // When a user clicks the "Background" hot spot,
  // display the hot spot's value.
  if (e.PostBackValue == "Background")
  {
   string coordinates = Buttons.HotSpots[3].GetCoordinates();
   Message1.Text = "You selected the " + e.PostBackValue + "<br />" +
                "The coordinates are " + coordinates;
  }
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="head1" runat="server">
 <title>ImageMap Class Mixed HotSpotMode Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ImageMap Class Mixed HotSpotMode Example</h3>
   
   <!--In this scenario, the ImageMap.HotSpotMode
   property is not set, because the 
   HotSpotMode property is set on each individual
   RectangleHotSpot object to specify its behavior.-->
   <asp:imagemap id="Buttons"      
    imageurl="Images/MixedImage.jpg"
    width="350"
    height="350" 
    alternatetext="Navigation buttons"
    hotspotmode="NotSet"   
    onclick="ButtonsMap_Clicked"
    runat="Server">         
    
    <asp:RectangleHotSpot
     hotspotmode="Navigate"
     NavigateUrl="http://www.contoso.com"
     alternatetext="Button 1"
     top="50"
     left="50"
     bottom="100"
     right="300">
    </asp:RectangleHotSpot>
    
    <asp:RectangleHotSpot 
     hotspotmode="Navigate"
     NavigateUrl="http://www.tailspintoys.com"
     alternatetext="Button 2"    
     top="150"
     left="50"
     bottom="200"
     right="300">     
    </asp:RectangleHotSpot>
    
    <asp:RectangleHotSpot
     hotspotmode="Navigate"
     NavigateUrl="http://www.cohowinery.com"
     alternatetext="Button 3"     
     top="250"
     left="50"
     bottom="300"
     right="300">
    </asp:RectangleHotSpot> 
    
    <asp:RectangleHotSpot 
     hotspotmode="PostBack"
     PostBackValue="Background"
     alternatetext="Background"
     top="0"
     left="0"
     bottom="350"
     right="350">
    </asp:RectangleHotSpot>   
   
   </asp:imagemap>
      
   <br />
     
   <asp:label id="Message1"
    runat="Server">
   </asp:label>         
         
  </form>   
 </body>
</html>
<%@ page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 Sub ButtonsMap_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal e As ImageMapEventArgs)
  ' When a user clicks the "Background" hot spot,
  ' display the hot spot's value.
  If (e.PostBackValue = "Background") Then
   
   Dim coordinates As String
   coordinates = Buttons.HotSpots(3).GetCoordinates()
   Message1.Text = "You selected the " & e.PostBackValue & "<br />" & _
           "The coordinates are " & coordinates
   
  End If
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="head1" runat="server">
 <title>ImageMap Class Mixed HotSpotMode Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ImageMap Class Mixed HotSpotMode Example</h3>
   
   <!--In this scenario, the ImageMap.HotSpotMode
   property is not set, because the 
   HotSpotMode property is set on each individual
   RectangleHotSpot object to specify its behavior.-->
   <asp:imagemap id="Buttons"      
    imageurl="Images/MixedImage.jpg"
    width="350"
    height="350" 
    alternatetext="Navigation buttons"
    hotspotmode="NotSet"   
    onclick="ButtonsMap_Clicked"
    runat="Server">         
    
    <asp:RectangleHotSpot
     hotspotmode="Navigate"
     NavigateUrl="http://www.contoso.com"
     alternatetext="Button 1"
     top="50"
     left="50"
     bottom="100"
     right="300">
    </asp:RectangleHotSpot>
    
    <asp:RectangleHotSpot 
     hotspotmode="Navigate"
     NavigateUrl="http://www.tailspintoys.com"
     alternatetext="Button 2"    
     top="150"
     left="50"
     bottom="200"
     right="300">     
    </asp:RectangleHotSpot>
    
    <asp:RectangleHotSpot
     hotspotmode="Navigate"
     NavigateUrl="http://www.cohowinery.com"
     alternatetext="Button 3"     
     top="250"
     left="50"
     bottom="300"
     right="300">
    </asp:RectangleHotSpot> 
    
    <asp:RectangleHotSpot 
     hotspotmode="PostBack"
     PostBackValue="Background"
     alternatetext="Background"
     top="0"
     left="0"
     bottom="350"
     right="350">
    </asp:RectangleHotSpot>    
   
   </asp:imagemap>
      
   <br />
     
   <asp:label id="Message1"
    runat="Server">
   </asp:label>         
         
  </form>   
 </body>
</html>

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

Użyj ImageMap kontrolki, aby utworzyć obraz zawierający zdefiniowane regiony gorąca.Use the ImageMap control to create an image that contains defined hot spot regions. Gdy użytkownik kliknie region gorąca, formant może wygenerować ogłaszanie zwrotne na serwerze lub przejść do określonego adresu URL.When a user clicks a hot spot region, the control can either generate a postback to the server or navigate to a specified URL. Na przykład można użyć tej kontrolki do wyświetlania mapy regionu geograficznego.For example, you can use this control to display a map of a geographical region. Gdy użytkownik kliknie określony region na mapie, formant przechodzi do adresu URL, który zawiera dodatkowe dane dotyczące wybranego regionu.When a user clicks a specific region on the map, the control navigates to a URL that provides additional data about the selected region. Można również użyć tej kontrolki do wygenerowania ogłaszania zwrotnego na serwerze i uruchamiania określonego kodu w oparciu o kliknięty region aktywny.You can also use this control to generate a postback to the server and run specific code based on the hot spot region that was clicked. Na przykład można użyć ImageMap kontrolki do przechwytywania odpowiedzi użytkowników, takich jak głosy.For example, you can use an ImageMap control to capture user responses such as votes. Gdy użytkownik kliknie region aktywnego punktu aktywnego zdefiniowany dla opcji tak głosów, kod jest wywoływany, aby zarejestrować odpowiedź tak w bazie danych.When a user clicks the hot spot region defined for yes votes, code is called to record a yes response in a database. Gdy użytkownik kliknie region aktywnego punktu aktywnego zdefiniowany dla braku głosów, nie jest rejestrowana żadna odpowiedź.When a user clicks on the hot spot region defined for no votes, a no response is recorded. Możesz również mieszać te dwa scenariusze w ramach jednej ImageMap kontrolki.You can also mix these two scenarios within a single ImageMap control. Na przykład można określić jeden region gorąca, aby przejść do adresu URL i innego regionu aktywnego, aby ogłosić zwrot na serwerze.For example, you can specify one hot spot region to navigate to a URL and another hot spot region to post back to the server.

Użyj ImageUrl właściwości, aby określić ścieżkę do obrazu do wyświetlenia dla ImageMap kontrolki.Use the ImageUrl property to specify the path to the image to display for the ImageMap control. Można zdefiniować dowolną liczbę HotSpot obiektów w ImageMap formancie.You can define any number of HotSpot objects within an ImageMap control. Można użyć CircleHotSpot RectangleHotSpot klas, i PolygonHotSpot do definiowania regionów gorąca.You can use the CircleHotSpot, RectangleHotSpot, and PolygonHotSpot classes to define hot spot regions. Alternatywnie można utworzyć z klasy abstrakcyjnej, HotSpot Aby zdefiniować własny niestandardowy obiekt punktu aktywnego.Alternatively, you can derive from the abstract HotSpot class to define your own custom hot spot object.

Istnieją dwa sposoby, aby określić zachowanie HotSpot obiektu w ImageMap kontrolce po HotSpot kliknięciu.There are two ways to specify the behavior of a HotSpot object in an ImageMap control when the HotSpot is clicked. Można użyć HotSpotMode właściwości ImageMap kontrolki lub HotSpotMode właściwości dla pojedynczego HotSpot obiektu.You can use either the HotSpotMode property on the ImageMap control or the HotSpotMode property on an individual HotSpot object. Te właściwości są ustawiane przy użyciu jednej z HotSpotMode wartości wyliczenia.These properties are set using one of the HotSpotMode enumeration values. W przypadku ustawienia obu właściwości HotSpotMode Właściwość określona dla każdego HotSpot obiektu ma pierwszeństwo przed HotSpotMode właściwością ImageMap formantu.If both properties are set, the HotSpotMode property specified on each individual HotSpot object takes precedence over the HotSpotMode property on the ImageMap control.

Aby przejść do adresu URL, ustaw ImageMap.HotSpotMode Właściwość lub HotSpot.HotSpotMode Właściwość na wartość HotSpotMode.Navigate .To navigate to a URL, set either the ImageMap.HotSpotMode property or the HotSpot.HotSpotMode property to HotSpotMode.Navigate. Użyj NavigateUrl właściwości, aby określić adres URL, do którego chcesz przejść.Use the NavigateUrl property to specify the URL to navigate to.

Aby wygenerować ogłaszanie zwrotne na serwerze, należy ustawić ImageMap.HotSpotMode Właściwość lub HotSpot.HotSpotMode Właściwość na HotSpotMode.Postback .To generate a postback to the server, set either the ImageMap.HotSpotMode property or the HotSpot.HotSpotMode property to HotSpotMode.Postback. Użyj PostBackValue właściwości, aby określić nazwę regionu punktu aktywnego.Use the PostBackValue property to specify a name for the hot spot region. Ta nazwa zostanie przeniesiona do ImageMapEventArgs danych zdarzenia, gdy wystąpi zdarzenie ogłaszania zwrotnego.This name will be passed in the ImageMapEventArgs event data when a postback event occurs. Po kliknięciu ogłaszania zwrotnego HotSpot Click zdarzenie jest zgłaszane.When a postback HotSpot is clicked, the Click event is raised. Aby programowo kontrolować akcje wykonywane po kliknięciu ogłaszania zwrotnego HotSpot , podaj procedurę obsługi zdarzeń dla Click zdarzenia.To programmatically control the actions performed when a postback HotSpot is clicked, provide an event handler for the Click event.

Aby spowodować, że wszystkie HotSpot obiekty w ImageMap formancie mają takie samo zachowanie, użyj ImageMap.HotSpotMode właściwości, aby określić zachowanie.To cause all HotSpot objects in an ImageMap control to have the same behavior, use the ImageMap.HotSpotMode property to specify the behavior. Następnie ustaw HotSpot.HotSpotMode Właściwość dla każdego pojedynczego HotSpot obiektu na HotSpotMode.NotSet lub nie określaj wartości HotSpot.HotSpotMode właściwości.Then, either set the HotSpot.HotSpotMode property on each individual HotSpot object to HotSpotMode.NotSet or do not specify a value for the HotSpot.HotSpotMode property.

Aby określić inne zachowania dla HotSpot obiektów w ImageMap , należy ustawić HotSpot.HotSpotMode Właściwość dla każdego pojedynczego HotSpot obiektu na albo HotSpotMode.Navigate HotSpotMode.PostBack .To specify different behaviors for HotSpot objects in an ImageMap, set the HotSpot.HotSpotMode property on each individual HotSpot object to either HotSpotMode.Navigate or HotSpotMode.PostBack.

Uwaga

Jeśli ImageMap Właściwość kontrolki ImageMap.HotSpotMode lub HotSpot.HotSpotMode Właściwość w dowolnym z HotSpot obiektów, które zawiera, jest ustawiona na HotSpotMode.NotSet lub nie jest ustawiona na wartość, zachowanie jest domyślnie HotSpotMode.Navigate .If an ImageMap control's ImageMap.HotSpotMode property or the HotSpot.HotSpotMode property on any of the HotSpot objects it contains is set to HotSpotMode.NotSet or is not set to a value, by default the behavior is HotSpotMode.Navigate.

Ułatwienia dostępuAccessibility

Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania tego formantu tak, aby generował znaczniki, które są zgodne ze standardami dostępności, zobacz ułatwienia dostępu w programie Visual Studio oraz formanty ASP.NET i ASP.NET i ułatwienia dostępu.For information about how to configure this control so that it generates markup that conforms to accessibility standards, see Accessibility in Visual Studio and ASP.NET and ASP.NET Controls and Accessibility.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:ImageMap 
    AccessKey="string" 
    AlternateText="string" 
    BackColor="color name|#dddddd" 
    BorderColor="color name|#dddddd" 
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge| 
    Inset|Outset" 
    BorderWidth="size" 
    CssClass="string" 
    DescriptionUrl="uri" 
    Enabled="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    ForeColor="color name|#dddddd" 
    Height="size" 
    HotSpotMode="NotSet|Navigate|PostBack|Inactive" 
    ID="string" 
    ImageAlign="NotSet|Left|Right|Baseline|Top|Middle|Bottom| 
    AbsBottom|AbsMiddle|TextTop" 
    ImageUrl="uri" 
    OnClick="Click event handler" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    runat="server" 
    SkinID="string" 
    Style="string" 
    TabIndex="integer" 
    Target="string" 
    ToolTip="string" 
    Visible="True|False" 
    Width="size" 
> 
            <asp:CircleHotSpot 
                AccessKey="string" 
                AlternateText="string" 
                HotSpotMode="NotSet|Navigate|PostBack|Inactive" 
                NavigateUrl="uri" 
                PostBackValue="string" 
                Radius="integer" 
                TabIndex="integer" 
                Target="string|_blank|_parent|_search|_self|_top" 
                X="integer" 
                Y="integer" 
            /> 
            <asp:PolygonHotSpot 
                AccessKey="string" 
                AlternateText="string" 
                Coordinates="string" 
                HotSpotMode="NotSet|Navigate|PostBack|Inactive" 
                NavigateUrl="uri" 
                PostBackValue="string" 
                TabIndex="integer" 
                Target="string|_blank|_parent|_search|_self|_top" 
            /> 
            <asp:RectangleHotSpot 
                AccessKey="string" 
                AlternateText="string" 
                Bottom="integer" 
                HotSpotMode="NotSet|Navigate|PostBack|Inactive" 
                Left="integer" 
                NavigateUrl="uri" 
                PostBackValue="string" 
                Right="integer" 
                TabIndex="integer" 
                Target="string|_blank|_parent|_search|_self|_top" 
                Top="integer" 
            /> 
</asp:ImageMap> 

Konstruktory

ImageMap()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ImageMap.Initializes a new instance of the ImageMap class.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AlternateText

Pobiera lub ustawia alternatywny tekst wyświetlany w Image kontrolce, gdy obraz jest niedostępny.Gets or sets the alternate text displayed in the Image control when the image is unavailable. Przeglądarki, które obsługują funkcję etykietek narzędzi, wyświetlają ten tekst jako etykietki narzędzia.Browsers that support the ToolTips feature display this text as a ToolTip.

(Odziedziczone po Image)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Odziedziczone po WebControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki sieci Web.Gets or sets the border color of the Web control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web.Gets the style of the Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po WebControl)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DescriptionUrl

Pobiera lub ustawia lokalizację do szczegółowego opisu obrazu.Gets or sets the location to a detailed description for the image.

(Odziedziczone po Image)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant może reagować na interakcję użytkownika.Gets or sets a value indicating whether the control can respond to user interaction.

EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
Font

Pobiera właściwości czcionki dla tekstu skojarzonego z kontrolką.Gets the font properties for the text associated with the control.

(Odziedziczone po Image)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
GenerateEmptyAlternateText

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant generuje alternatywny atrybut tekstowy dla pustej wartości ciągu.Gets or sets a value indicating whether the control generates an alternate text attribute for an empty string value.

(Odziedziczone po Image)
HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
HotSpotMode

Pobiera lub ustawia zachowanie domyślne dla HotSpot obiektów ImageMap kontrolki po HotSpot kliknięciu obiektów.Gets or sets the default behavior for the HotSpot objects of an ImageMap control when the HotSpot objects are clicked.

HotSpots

Pobiera kolekcję HotSpot obiektów, która reprezentuje zdefiniowane regiony gorąca w ImageMap kontrolce.Gets a collection of HotSpot objects that represents the defined hot spot regions in an ImageMap control.

ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
ImageAlign

Pobiera lub Ustawia wyrównanie Image formantu w odniesieniu do innych elementów na stronie sieci Web.Gets or sets the alignment of the Image control in relation to other elements on the Web page.

(Odziedziczone po Image)
ImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL, który zawiera ścieżkę do obrazu, który ma być wyświetlany w Image kontrolce.Gets or sets the URL that provides the path to an image to display in the Image control.

(Odziedziczone po Image)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po WebControl)
Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstu, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po Image)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks karty dla kontrolki serwer sieci Web.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość odpowiadającą tej kontrolce serwera sieci Web.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to this Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki.Gets the name of the control tag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
Target

Pobiera lub ustawia okno docelowe lub ramkę, która wyświetla zawartość strony sieci Web połączoną z momentem ImageMap kliknięcia kontrolki.Gets or sets the target window or frame that displays the Web page content linked to when the ImageMap control is clicked.

TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką serwera sieci Web.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty HTML i style ImageMap kontrolki, które mają być renderowane do określonego HtmlTextWriter .Adds the HTML attributes and styles of an ImageMap control to be rendered to the specified HtmlTextWriter.

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, zastępując wszelkie istniejące elementy stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z której ta metoda jest wywoływana.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlStyle()

Tworzy obiekt Style, który jest używany wewnętrznie przez WebControl klasę do implementowania wszystkich właściwości związanych z stylem.Creates the style object that is used internally by the WebControl class to implement all style related properties. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku dla ImageMap formantu z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information for the ImageMap control from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, ale nie zastępuje żadnych istniejących elementów stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnClick(ImageMapEventArgs)

Podnosi Click zdarzenie dla ImageMap kontrolki.Raises the Click event for the ImageMap control.

OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

(Odziedziczone po Control)
OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RaisePostBackEvent(String)

Podnosi zdarzenia dla ImageMap kontrolki, gdy formularz zostanie opublikowany z powrotem na serwerze.Raises events for the ImageMap control when a form is posted back to the server.

RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Wysyła ImageMap zawartość kontrolki do określonego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość do renderowania na kliencie.Sends the ImageMap control content to the specified HtmlTextWriter object, which writes the content to render on the client.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierającego HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje zawartość kontrolki obrazu do określonego składnika zapisywania.Renders the image control contents to the specified writer.

(Odziedziczone po Image)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje wszelkie zmiany ImageMap stanu widoku kontrolki, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves any changes to an ImageMap control's view-state that have occurred since the time the page was posted back to the server.

SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Śledzi zmiany stanu widoku ImageMap w formancie, aby mogły być przechowywane w StateBag obiekcie formantu.Tracks view-state changes to the ImageMap control so they can be stored in the control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

Zdarzenia

Click

Występuje, gdy HotSpot ImageMap zostanie kliknięty obiekt w kontrolce.Occurs when a HotSpot object in an ImageMap control is clicked.

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki sieci Web o podanej nazwie.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut formantu sieci Web na określoną nazwę i wartość.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Odziedziczone po WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz RaisePostBackEvent(String) .For a description of this member, see RaisePostBackEvent(String).

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też