IPageableItemContainer.MaximumRows Właściwość

Definicja

Pobiera maksymalną liczbę elementów do wyświetlenia na jednej stronie danych.Gets the maximum number of items to display on a single page of data.

public:
 property int MaximumRows { int get(); };
public int MaximumRows { get; }
member this.MaximumRows : int
Public ReadOnly Property MaximumRows As Integer

Wartość właściwości

Int32

Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia na jednej stronie danych.The maximum number of items to display on a single page of data.

Dotyczy

Zobacz też