IPageableItemContainer.SetPageProperties(Int32, Int32, Boolean) Metoda

Definicja

Ustawia właściwości strony danych.Sets the properties of a page of data.

public:
 void SetPageProperties(int startRowIndex, int maximumRows, bool databind);
public void SetPageProperties (int startRowIndex, int maximumRows, bool databind);
abstract member SetPageProperties : int * int * bool -> unit
Public Sub SetPageProperties (startRowIndex As Integer, maximumRows As Integer, databind As Boolean)

Parametry

startRowIndex
Int32

Indeks pierwszego rekordu na stronie.The index of the first record on the page.

maximumRows
Int32

Maksymalna liczba elementów na jednej stronie.The maximum number of items on a single page.

databind
Boolean

trueAby ponownie powiązać formant po ustawieniu właściwości; w przeciwnym razie false .true to rebind the control after the properties are set; otherwise, false.

Uwagi

SetPagePropertiesMetoda jest wywoływana przez formant za DataPager każdym razem, gdy kontrolka musi zaktualizować właściwości powiązane ze stroną.The SetPageProperties method is called by the DataPager control every time that the control must update the page-related properties. W przypadku implementacji przez klasę SetPageProperties Metoda musi wewnętrznie aktualizować MaximumRows StartRowIndex właściwości i przy użyciu wartości maximumRows startRowIndex parametrów i.When implemented by a class, the SetPageProperties method must internally update the MaximumRows and StartRowIndex properties by using the values of the maximumRows and startRowIndex parameters.

Dotyczy

Zobacz też