IPageableItemContainer.StartRowIndex Właściwość

Definicja

Pobiera indeks pierwszego rekordu, który jest wyświetlany na stronie danych.Gets the index of the first record that is displayed on a page of data.

public:
 property int StartRowIndex { int get(); };
public int StartRowIndex { get; }
member this.StartRowIndex : int
Public ReadOnly Property StartRowIndex As Integer

Wartość właściwości

Int32

Indeks pierwszego rekordu, który jest wyświetlany na stronie danych.The index of the first record that is displayed on a page of data.

Dotyczy

Zobacz też