IPostBackContainer Interfejs

Definicja

Definiuje metodę, która umożliwia kontrolowanie w celu uzyskania opcji skryptu po stronie klienta.Defines a method that enables controls to obtain client-side script options.

public interface class IPostBackContainer
public interface IPostBackContainer
type IPostBackContainer = interface
Public Interface IPostBackContainer
Pochodne

Uwagi

Klasy implementujące IPostBackContainer Przyciski włączania interfejsu w celu uzyskania PostBackOptions obiektu, który jest używany do tworzenia prawidłowego odwołania do zdarzenia ogłaszania zwrotnego.Classes that implement the IPostBackContainer interface enable buttons to get a PostBackOptions object that is used to create the correct postback event reference.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu ogłaszania zwrotnego, zobacz ASP.NET kontrolki serwerowe dla formularzy sieci Web model zdarzeń.For more information about postback processing, see ASP.NET Web Forms Server Control Event Model.

Kontrolki implementujące IPostBackContainer interfejs powinien również zaimplementować IPostBackEventHandler interfejs do obsługi zdarzeń wywoływanych przez zawarte przyciski.Controls that implement the IPostBackContainer interface should also implement the IPostBackEventHandler interface to handle events raised by contained buttons.

Metody

GetPostBackOptions(IButtonControl)

Zwraca opcje wymagane dla skryptu ogłaszania zwrotnego dla określonej kontrolki przycisku.Returns the options required for a postback script for a specified button control.

Dotyczy

Zobacz też