LinqDataSource.ContextDisposing Zdarzenie

Definicja

Występuje przed usunięciem obiektu typu kontekstu.Occurs before disposing the context type object.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::WebControls::LinqDataSourceDisposeEventArgs ^> ^ ContextDisposing;
public event EventHandler<System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceDisposeEventArgs> ContextDisposing;
member this.ContextDisposing : EventHandler<System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceDisposeEventArgs> 
Public Custom Event ContextDisposing As EventHandler(Of LinqDataSourceDisposeEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<LinqDataSourceDisposeEventArgs>

Uwagi

Możesz obsłużyć ContextDisposing zdarzenie, aby usunąć obiekt ręcznie, lub wykonać czyszczenie, które jest specyficzne dla obiektu, zanim obiekt zostanie zniszczony.You handle the ContextDisposing event to dispose the object manually, or to perform clean-up that is specific to the object before the object is destroyed.

Dotyczy