LinqDataSource.Deleted Zdarzenie

Definicja

Występuje po zakończeniu operacji usuwania.Occurs when a delete operation has finished.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::WebControls::LinqDataSourceStatusEventArgs ^> ^ Deleted;
public event EventHandler<System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceStatusEventArgs> Deleted;
member this.Deleted : EventHandler<System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceStatusEventArgs> 
Public Custom Event Deleted As EventHandler(Of LinqDataSourceStatusEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<LinqDataSourceStatusEventArgs>

Uwagi

Obsłuż Deleted zdarzenie, aby przechwytywać wyjątki z operacji usuwania, lub aby poznać parametry wyjściowe po zakończeniu operacji.Handle the Deleted event to catch any exceptions from the delete operation, or to examine output parameters after the operation has finished. Parametry wyjściowe można pobrać z LinqDataSourceStatusEventArgs obiektu, który jest przesyłany do programów obsługi zdarzeń.You can retrieve the output parameters from the LinqDataSourceStatusEventArgs object that is passed to event handlers.

Dotyczy