LinqDataSource.Selected Zdarzenie

Definicja

Występuje po zakończeniu operacji pobierania danych.Occurs when a data retrieval operation has finished.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::WebControls::LinqDataSourceStatusEventArgs ^> ^ Selected;
public event EventHandler<System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceStatusEventArgs> Selected;
member this.Selected : EventHandler<System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceStatusEventArgs> 
Public Custom Event Selected As EventHandler(Of LinqDataSourceStatusEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<LinqDataSourceStatusEventArgs>

Uwagi

Obsłuż Selected zdarzenie, aby przechwycić wszelkie wyjątki z operacji pobierania danych lub przeanalizować obiekt danych po zakończeniu operacji pobierania.Handle the Selected event to catch any exceptions from the data retrieval operation or to examine the data object after the retrieval operation has finished. Obiekt jest dostępny z LinqDataSourceStatusEventArgs obiektu, który jest przesyłany do programów obsługi zdarzeń.The object is available from the LinqDataSourceStatusEventArgs object that is passed to event handlers.

Dotyczy