ListBox Klasa

Definicja

Reprezentuje kontrolkę pole listy, która umożliwia wybór pojedynczego lub wielu elementów.Represents a list box control that allows single or multiple item selection.

public ref class ListBox : System::Web::UI::WebControls::ListControl, System::Web::UI::IPostBackDataHandler
[System.Web.UI.ValidationProperty("SelectedItem")]
public class ListBox : System.Web.UI.WebControls.ListControl, System.Web.UI.IPostBackDataHandler
[<System.Web.UI.ValidationProperty("SelectedItem")>]
type ListBox = class
  inherit ListControl
  interface IPostBackDataHandler
Public Class ListBox
Inherits ListControl
Implements IPostBackDataHandler
Dziedziczenie
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć ListBox formant.The following example demonstrates how to create a ListBox control.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ListBox Example</title>
<script language="C#" runat="server">

   void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e) 
   {
     if (ListBox1.SelectedIndex > -1)
      Label1.Text="You chose: " + ListBox1.SelectedItem.Text;
   }

  </script>

</head>
<body>

  <h3>ListBox Example</h3>

  <form id="form1" runat="server">

   <asp:ListBox id="ListBox1" 
      Rows="6"
      Width="100px"
      SelectionMode="Single" 
      runat="server">

     <asp:ListItem>Item 1</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 2</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 3</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 4</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 5</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 6</asp:ListItem>

   </asp:ListBox>

   <asp:button id="Button1"
      Text="Submit" 
      OnClick="SubmitBtn_Click" 
      runat="server" />
    
   <asp:Label id="Label1" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"/>
    
  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ListBox Example</title>
<script language="VB" runat="server">

  Sub SubmitBtn_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    If ListBox1.SelectedIndex > - 1 Then
      Label1.Text = "You chose: " & ListBox1.SelectedItem.Text
    End If
  End Sub 'SubmitBtn_Click

 </script>

</head>
<body>

  <h3>ListBox Example</h3>

  <form id="form1" runat="server">

   <asp:ListBox id="ListBox1" 
      Rows="6"
      Width="100px"
      SelectionMode="Single" 
      runat="server">

     <asp:ListItem>Item 1</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 2</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 3</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 4</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 5</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 6</asp:ListItem>

   </asp:ListBox>

   <asp:button id="Button1"
      Text="Submit" 
      OnClick="SubmitBtn_Click" 
      runat="server" />
    
   <asp:Label id="Label1" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"/>
    
  </form>

</body>
</html>

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć ListBox formant, który obsługuje wiele zaznaczeń.The following example shows how to create a ListBox control that supports multiple selections.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <script language="C#" runat="server">

   void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e) 
   {
     string msg = "";
     foreach (ListItem li in ListBox1.Items)
     {
       if (li.Selected == true)
       {
         msg += "<BR>" + li.Text + " is selected.";
       }
     }
     Label1.Text = msg;
   }

  </script>

</head>
<body>

  <h3>ListBox Example</h3>

  <form id="Form1" runat=server>

   <asp:ListBox id="ListBox1" 
      Rows="6"
      Width="100px"
      SelectionMode="Multiple" 
      runat="server">

     <asp:ListItem>Item 1</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 2</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 3</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 4</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 5</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 6</asp:ListItem>

   </asp:ListBox>

   <asp:button id="Button1"
      Text="Submit" 
      OnClick="SubmitBtn_Click" 
      runat="server" />
    
   <asp:Label id="Label1" 
      Font-Name="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"/>
    
  </form>

</body>
</html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <script language="VB" runat="server">

  Sub SubmitBtn_Click(sender As Object, e As EventArgs)
      Dim msg As String
      Dim li As ListItem
      msg = ""
      For Each li In ListBox1.Items
        If li.Selected = True Then
          msg = msg & "<br>" & li.Text & " selected."
        End If
      Next
      Label1.Text = msg
  End Sub 'SubmitBtn_Click

 </script>

</head>
<body>

  <h3>ListBox Example</h3>

  <form id="Form1" runat=server>

   <asp:ListBox id="ListBox1" 
      Rows="6"
      Width="100px"
      SelectionMode="Multiple" 
      runat="server">

     <asp:ListItem>Item 1</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 2</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 3</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 4</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 5</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 6</asp:ListItem>

   </asp:ListBox>

   <asp:button id="Button1"
      Text="Submit" 
      OnClick="SubmitBtn_Click" 
      runat="server" />
    
   <asp:Label id="Label1" 
      Font-Name="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"/>
    
  </form>

</body>
</html>

Poniższy przykład ilustruje sposób tworzenia ListBox kontrolki przez powiązanie danych.The following example demonstrates how to create a ListBox control through data binding.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Data Binding ListBox</title>
<script language="C#" runat="server">

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {

     if (!IsPostBack) 
     {

      ArrayList values = new ArrayList();

      values.Add ("Item 1");
      values.Add ("Item 2");
      values.Add ("Item 3");
      values.Add ("Item 4");
      values.Add ("Item 5");
      values.Add ("Item 6");

      ListBox1.DataSource = values;
      ListBox1.DataBind();

     }

   }

   void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e) 
   {
   
     if ( ListBox1.SelectedIndex > -1 )
      Label1.Text = "You chose: " + ListBox1.SelectedItem.Text;
     
   }

  </script>

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

    <h3>Data Binding ListBox</h3>
  
    <asp:ListBox id="ListBox1" 
       Width="100px" 
       runat="server"/>

    <asp:button id="Button1"
       Text="Submit" 
       OnClick="SubmitBtn_Click" 
       runat="server" />
    
    <asp:Label id="Label1" 
       Font-Names="Verdana" 
       font-size="10pt" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Data Binding ListBox</title>
<script language="VB" runat="server">

  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    
    If Not IsPostBack Then
      
      Dim values As New ArrayList()
      
      values.Add("Item 1")
      values.Add("Item 2")
      values.Add("Item 3")
      values.Add("Item 4")
      values.Add("Item 5")
      values.Add("Item 6")
      
      ListBox1.DataSource = values
      ListBox1.DataBind()
    End If 
  End Sub 'Page_Load

  Sub SubmitBtn_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    
    If ListBox1.SelectedIndex > - 1 Then
      Label1.Text = "You chose: " & ListBox1.SelectedItem.Text
    End If 
  End Sub 'SubmitBtn_Click

 </script>

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

    <h3>Data Binding ListBox</h3>
  
    <asp:ListBox id="ListBox1" 
       Width="100px" 
       runat="server"/>

    <asp:button id="Button1"
       Text="Submit" 
       OnClick="SubmitBtn_Click" 
       runat="server" />
    
    <asp:Label id="Label1" 
       Font-Names="Verdana" 
       font-size="10pt" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

Użyj ListBox kontrolki, aby utworzyć formant listy, który umożliwia wybranie jednego lub wielu elementów.Use the ListBox control to create a list control that allows single or multiple item selection. Użyj Rows właściwości, aby określić wysokość formantu.Use the Rows property to specify the height of the control. Aby włączyć wybór wielu elementów, ustaw SelectionMode Właściwość na ListSelectionMode.Multiple .To enable multiple item selection, set the SelectionMode property to ListSelectionMode.Multiple.

Aby określić elementy, które mają być wyświetlane w ListBox kontrolce, umieść ListItem element dla każdego wpisu między tagiem otwierającym i zamykającym ListBox kontrolki.To specify the items that you want to appear in the ListBox control, place a ListItem element for each entry between the opening and closing tags of the ListBox control.

Użyj Items kolekcji, aby przeanalizować ListItem obiekty zawarte w ListBox kontrolce.Use the Items collection to examine the ListItem objects contained in the ListBox control. Na przykład można określić wybrane elementy w ListBox kontrolce przez Wyliczenie Items kolekcji i przetestowanie Selected wartości dla każdego ListItem elementu.For example, you can determine the selected item(s) in the ListBox control by enumerating the Items collection and testing the Selected value for each ListItem element.

ListBoxKontrolka obsługuje również powiązanie danych.The ListBox control also supports data binding. Aby powiązać formant ze źródłem danych, najpierw Utwórz źródło danych, takie jak jeden z DataSourceControl obiektów, które zawiera elementy do wyświetlenia w formancie.To bind the control to a data source, first create a data source, such as one of the DataSourceControl objects, that contains the items to display in the control. Następnie użyj metody, DataBind Aby powiązać źródło danych z ListBox kontrolką.Next, use the DataBind method to bind the data source to the ListBox control. Użyj DataTextField właściwości i, DataValueField Aby określić, które pole w źródle danych ma być powiązane z Text Value właściwościami i odpowiednio dla każdego elementu listy w formancie.Use the DataTextField and DataValueField properties to specify which field in the data source to bind to the Text and Value properties, respectively, of each list item in the control. ListBoxKontrolka wyświetli teraz informacje ze źródła danych.The ListBox control will now display the information from the data source.

Przestroga

Ta kontrolka może służyć do wyświetlania danych wejściowych użytkownika, co może obejmować złośliwy skrypt klienta.This control can be used to display user input, which might include malicious client script. Sprawdź wszystkie informacje wysyłane z klienta pod kątem skryptu wykonywalnego, instrukcji SQL lub innego kodu przed wyświetleniem go w aplikacji.Check any information that is sent from a client for executable script, SQL statements, or other code before displaying it in your application. Możesz użyć kontrolek walidacji do zweryfikowania danych wejściowych użytkownika przed wyświetleniem tekstu wejściowego w kontrolce.You can use validation controls to verify user input before displaying the input text in a control. ASP.NET udostępnia funkcję walidacji żądania wejścia, aby blokować skrypt i kod HTML w danych wejściowych użytkownika.ASP.NET provides an input request validation feature to block script and HTML in user input. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zabezpieczanie standardowych kontrolek, jak: Ochrona przed programami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach w aplikacji sieci Web przez zastosowanie kodowania HTML do ciągówi Sprawdzanie poprawności danych wejściowych użytkownika na stronach sieci Web ASP.NET.For more information, see Securing Standard Controls, How to: Protect Against Script Exploits in a Web Application by Applying HTML Encoding to Strings, and Validating User Input in ASP.NET Web Pages.

Ułatwienia dostępuAccessibility

Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania tego formantu tak, aby generował znaczniki, które są zgodne ze standardami dostępności, zobacz ułatwienia dostępu w programie Visual Studio oraz formanty ASP.NET i ASP.NET i ułatwienia dostępu.For information about how to configure this control so that it generates markup that conforms to accessibility standards, see Accessibility in Visual Studio and ASP.NET and ASP.NET Controls and Accessibility.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:ListBox 
    AccessKey="string" 
    AppendDataBoundItems="True|False" 
    AutoPostBack="True|False" 
    BackColor="color name|#dddddd" 
    BorderColor="color name|#dddddd" 
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge| 
    Inset|Outset" 
    BorderWidth="size" 
    CausesValidation="True|False" 
    CssClass="string" 
    DataMember="string" 
    DataSource="string" 
    DataSourceID="string" 
    DataTextField="string" 
    DataTextFormatString="string" 
    DataValueField="string" 
    Enabled="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    Font-Bold="True|False" 
    Font-Italic="True|False" 
    Font-Names="string" 
    Font-Overline="True|False" 
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium| 
    Large|X-Large|XX-Large" 
    Font-Strikeout="True|False" 
    Font-Underline="True|False" 
    ForeColor="color name|#dddddd" 
    Height="size" 
    ID="string" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDataBound="DataBound event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnSelectedIndexChanged="SelectedIndexChanged event handler" 
    OnTextChanged="TextChanged event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    Rows="integer" 
    runat="server" 
    SelectedIndex="integer" 
    SelectedValue="string" 
    SelectionMode="Single|Multiple" 
    SkinID="string" 
    Style="string" 
    TabIndex="integer" 
    ToolTip="string" 
    ValidationGroup="string" 
    Visible="True|False" 
    Width="size" 
> 
            <asp:ListItem 
                Enabled="True|False" 
                Selected="True|False" 
                Text="string" 
                Value="string" 
            /> 
</asp:ListBox> 

Konstruktory

ListBox()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListBox.Initializes a new instance of the ListBox class.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AppendDataBoundItems

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy elementy listy są czyszczone przed powiązaniem danych.Gets or sets a value that indicates whether list items are cleared before data binding.

(Odziedziczone po ListControl)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Odziedziczone po WebControl)
AutoPostBack

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ogłaszanie zwrotne na serwerze następuje automatycznie, gdy użytkownik zmieni wybór listy.Gets or sets a value indicating whether a postback to the server automatically occurs when the user changes the list selection.

(Odziedziczone po ListControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki.Gets or sets the border color of the control.

BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania formantu.Gets or sets the border style of the control.

BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania formantu.Gets or sets the border width for the control.

CausesValidation

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Walidacja jest wykonywana, gdy zostanie kliknięty formant, który jest pochodną ListControl klasy.Gets or sets a value indicating whether validation is performed when a control that is derived from the ListControl class is clicked.

(Odziedziczone po ListControl)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web.Gets the style of the Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po WebControl)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DataMember

Pobiera lub ustawia określoną tabelę w DataSource celu powiązania z kontrolką.Gets or sets the specific table in the DataSource to bind to the control.

(Odziedziczone po ListControl)
DataSource

Pobiera lub ustawia źródło danych wypełniające elementy kontrolki listy.Gets or sets the data source that populates the items of the list control.

(Odziedziczone po ListControl)
DataSourceID

Pobiera lub ustawia identyfikator formantu, z którego formant powiązany z danymi pobiera listę elementów danych.Gets or sets the ID of the control from which the data-bound control retrieves its list of data items.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataSourceObject

Pobiera obiekt, który implementuje IDataSource interfejs, który zapewnia dostęp do zawartości danych obiektu.Gets an object that implements the IDataSource interface, which provides access to the object's data content.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataTextField

Pobiera lub ustawia pole źródła danych, które zapewnia zawartość tekstową elementów listy.Gets or sets the field of the data source that provides the text content of the list items.

(Odziedziczone po ListControl)
DataTextFormatString

Pobiera lub ustawia ciąg formatowania służący do kontrolowania sposobu wyświetlania danych powiązanych z kontrolką listy.Gets or sets the formatting string used to control how data bound to the list control is displayed.

(Odziedziczone po ListControl)
DataValueField

Pobiera lub ustawia pole źródła danych, które udostępnia wartość każdego elementu listy.Gets or sets the field of the data source that provides the value of each list item.

(Odziedziczone po ListControl)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera sieci Web jest włączony.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
Initialized

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powiązany z danymi został zainicjowany.Gets a value indicating whether the data-bound control has been initialized.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsBoundUsingDataSourceID

Pobiera wartość wskazującą, czy DataSourceID Właściwość jest ustawiona.Gets a value indicating whether the DataSourceID property is set.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsDataBindingAutomatic

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie danych jest automatyczne.Gets a value that indicates whether data binding is automatic.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsUsingModelBinders

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie modelu jest w użyciu.Gets a value that indicates whether model binding is in use.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
Items

Pobiera kolekcję elementów w kontrolce listy.Gets the collection of items in the list control.

(Odziedziczone po ListControl)
ItemType

Pobiera lub ustawia nazwę typu elementu danych dla powiązania danych o jednoznacznie określonym typie.Gets or sets the name of the data item type for strongly typed data binding.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
RequiresDataBinding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy DataBind() Metoda powinna być wywoływana.Gets or sets a value indicating whether the DataBind() method should be called.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
Rows

Pobiera lub ustawia liczbę wierszy wyświetlanych w ListBox kontrolce.Gets or sets the number of rows displayed in the ListBox control.

SelectArguments

Pobiera DataSourceSelectArguments obiekt, który jest wykorzystywany przez formant powiązany z danymi podczas pobierania danych z kontrolki źródła danych.Gets a DataSourceSelectArguments object that the data-bound control uses when retrieving data from a data source control.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
SelectedIndex

Pobiera lub ustawia najniższy indeks porządkowy zaznaczonych elementów na liście.Gets or sets the lowest ordinal index of the selected items in the list.

(Odziedziczone po ListControl)
SelectedItem

Pobiera wybrany element o najniższym indeksie w kontrolce listy.Gets the selected item with the lowest index in the list control.

(Odziedziczone po ListControl)
SelectedValue

Pobiera wartość wybranego elementu z kontrolki listy lub wybiera element w kontrolce listy zawierający określoną wartość.Gets the value of the selected item in the list control, or selects the item in the list control that contains the specified value.

(Odziedziczone po ListControl)
SelectionMode

Pobiera lub ustawia tryb wyboru ListBox formantu.Gets or sets the selection mode of the ListBox control.

SelectMethod

Nazwa metody, która ma zostać wywołana w celu odczytu danych.The name of the method to call in order to read data.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po WebControl)
Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstu, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks karty dla kontrolki serwer sieci Web.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość dla ListControl kontrolki.Gets the HtmlTextWriterTag value for the ListControl control.

(Odziedziczone po ListControl)
TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki.Gets the name of the control tag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
Text

Pobiera lub ustawia SelectedValue Właściwość ListControl formantu.Gets or sets the SelectedValue property of the ListControl control.

(Odziedziczone po ListControl)
ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst etykietki narzędzia wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką.Gets or sets the ToolTip text displayed when the mouse pointer rests over the control.

ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką serwera sieci Web.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ValidationGroup

Pobiera lub ustawia grupę kontrolek, dla których formant pochodzący od ListControl klasy powoduje sprawdzenie poprawności po zaksięgowaniu z powrotem na serwerze.Gets or sets the group of controls for which the control that is derived from the ListControl class causes validation when it posts back to the server.

(Odziedziczone po ListControl)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje name , size , multiple i onchange do listy atrybutów do renderowania.Adds name, size, multiple, and onchange to the list of attributes to render.

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, zastępując wszelkie istniejące elementy stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
ClearSelection()

Czyści zaznaczenie listy i ustawia Selected Właściwość wszystkich elementów na false.Clears out the list selection and sets the Selected property of all items to false.

(Odziedziczone po ListControl)
ConfirmInitState()

Ustawia stan zainicjowany formantu powiązanego z danymi.Sets the initialized state of the data-bound control.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z której ta metoda jest wywoływana.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlStyle()

Tworzy obiekt Style, który jest używany wewnętrznie przez WebControl klasę do implementowania wszystkich właściwości związanych z stylem.Creates the style object that is used internally by the WebControl class to implement all style related properties. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateDataSourceSelectArguments()

Tworzy obiekt domyślny DataSourceSelectArguments używany przez kontrolkę powiązaną z danymi, jeśli nie określono żadnych argumentów.Creates a default DataSourceSelectArguments object used by the data-bound control if no arguments are specified.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureDataBound()

Wywołuje DataBind() metodę, jeśli DataSourceID Właściwość jest ustawiona, a formant powiązany z danymi jest oznaczony, aby wymagać powiązania.Calls the DataBind() method if the DataSourceID property is set and the data-bound control is marked to require binding.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetData()

Pobiera DataSourceView obiekt, który jest wykorzystywany przez formant powiązany z danymi do wykonywania operacji na danych.Retrieves a DataSourceView object that the data-bound control uses to perform data operations.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
GetDataSource()

Pobiera IDataSource interfejs, z którym skojarzona jest kontrolka powiązane z danymi, jeśli istnieje.Retrieves the IDataSource interface that the data-bound control is associated with, if any.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetSelectedIndices()

Pobiera tablicę wartości indeksu dla aktualnie wybranych elementów w ListBox kontrolce.Gets the array of index values for currently selected items in the ListBox control.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadPostData(String, NameValueCollection)

Ładuje opublikowaną zawartość kontrolki listy, jeśli różni się od ostatniego ogłaszania.Loads the posted content of the list control, if it is different from the last posting.

LoadViewState(Object)

Ładuje stan poprzednio zapisanego widoku DetailsView formantu.Loads the previously saved view state of the DetailsView control.

(Odziedziczone po ListControl)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MarkAsDataBound()

Ustawia stan formantu w stanie widoku jako pomyślnie powiązany z danymi.Sets the state of the control in view state as successfully bound to data.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, ale nie zastępuje żadnych istniejących elementów stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnCreatingModelDataSource(CreatingModelDataSourceEventArgs)

Podnosi CreatingModelDataSource zdarzenie.Raises the CreatingModelDataSource event.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po ListControl)
OnDataBound(EventArgs)

Podnosi DataBound zdarzenie.Raises the DataBound event.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
OnDataPropertyChanged()

Ponownie wiąże kontrolkę powiązaną z danymi ze swoimi danymi po zmianie jednego ze podstawowych właściwości identyfikacji źródła danych.Rebinds the data-bound control to its data after one of the base data source identification properties changes.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnDataSourceViewChanged(Object, EventArgs)

Podnosi DataSourceViewChanged zdarzenie.Raises the DataSourceViewChanged event.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Obsługuje Init zdarzenie.Handles the Init event.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Obsługuje Load zdarzenie.Handles the Load event.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnPagePreLoad(Object, EventArgs)

Ustawia stan zainicjowany formantu powiązanego z danymi przed załadowaniem formantu.Sets the initialized state of the data-bound control before the control is loaded.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnPreRender(EventArgs)

Konfiguruje ListBox formant przed renderowaniem na kliencie.Configures the ListBox control prior to rendering on the client.

OnSelectedIndexChanged(EventArgs)

Podnosi SelectedIndexChanged zdarzenie.Raises the SelectedIndexChanged event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

(Odziedziczone po ListControl)
OnTextChanged(EventArgs)

Podnosi TextChanged zdarzenie.Raises the TextChanged event.

(Odziedziczone po ListControl)
OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
PerformDataBinding(IEnumerable)

Tworzy powiązanie określonego źródła danych z kontrolką, która jest pochodną ListControl klasy.Binds the specified data source to the control that is derived from the ListControl class.

(Odziedziczone po ListControl)
PerformSelect()

Pobiera dane ze skojarzonego źródła danych.Retrieves data from the associated data source.

(Odziedziczone po ListControl)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RaisePostDataChangedEvent()

Wywołuje OnSelectedIndexChanged(EventArgs) metodę za każdym razem, gdy ogłoszone dane dla ListBox formantu zostały zmienione.Invokes the OnSelectedIndexChanged(EventArgs) method whenever posted data for the ListBox control has changed.

RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Renderuje formant do określonego składnika zapisywania HTML.Renders the control to the specified HTML writer.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierającego HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje zawartość kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the contents of the control to the specified writer.

RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje elementy w ListControl kontrolce.Renders the items in the ListControl control.

(Odziedziczone po ListControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje bieżący stan widoku ListControl kontrolki pochodnej i elementów, które zawiera.Saves the current view state of the ListControl -derived control and the items it contains.

(Odziedziczone po ListControl)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetPostDataSelection(Int32)

Ustawia Selected Właściwość ListItem kontrolki po opublikowaniu strony.Sets the Selected property of a ListItem control after a page is posted.

(Odziedziczone po ListControl)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Oznacza punkt początkowy, aby rozpocząć śledzenie i zapisywanie zmian stanu widoku w ListControl formancie pochodnym.Marks the starting point to begin tracking and saving view-state changes to a ListControl -derived control.

(Odziedziczone po ListControl)
ValidateDataSource(Object)

Sprawdza, czy obiekt, z którym powiązany jest formant powiązany z danymi, może współdziałać z.Verifies that the object a data-bound control binds to is one it can work with.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
VerifyMultiSelect()

Określa, czy kontrolka listy obsługuje tryb wieloselektora.Determines whether the list control supports multiselection mode.

(Odziedziczone po ListControl)

Zdarzenia

CallingDataMethods

Występuje, gdy metody danych są wywoływane.Occurs when data methods are being called.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
CreatingModelDataSource

Występuje, gdy ModelDataSource obiekt jest tworzony.Occurs when the ModelDataSource object is being created.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
DataBound

Występuje po powiązaniu formantu serwera ze źródłem danych.Occurs after the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
SelectedIndexChanged

Występuje, gdy zaznaczenie kontrolki listy zmieni się między ogłoszeniami na serwerze.Occurs when the selection from the list control changes between posts to the server.

(Odziedziczone po ListControl)
TextChanged

Występuje, gdy Text SelectedValue zmienią się właściwości i.Occurs when the Text and SelectedValue properties change.

(Odziedziczone po ListControl)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki sieci Web o podanej nazwie.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut formantu sieci Web na określoną nazwę i wartość.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Odziedziczone po WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IPostBackDataHandler.LoadPostData(String, NameValueCollection)

Ładuje opublikowaną zawartość kontrolki listy, jeśli różni się od ostatniego ogłaszania.Loads the posted content of the list control, if it is different from the last posting.

IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent()

Wywołuje OnSelectedIndexChanged(EventArgs) metodę za każdym razem, gdy ogłoszone dane dla ListBox formantu zostały zmienione.Invokes the OnSelectedIndexChanged(EventArgs) method whenever posted data for the ListBox control has changed.

Metody rozszerzania

EnablePersistedSelection(BaseDataBoundControl)
Nieaktualne.

Umożliwia trwałe zaznaczenie w kontrolkach danych, które obsługują Zaznaczanie i stronicowanie.Enables selection to be persisted in data controls that support selection and paging.

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też