ListView.AddControlToContainer(Control, Control, Int32) Metoda

Definicja

Dodaje określony formant do określonego kontenera.Adds the specified control to the specified container.

protected:
 virtual void AddControlToContainer(System::Web::UI::Control ^ control, System::Web::UI::Control ^ container, int addLocation);
protected virtual void AddControlToContainer (System.Web.UI.Control control, System.Web.UI.Control container, int addLocation);
abstract member AddControlToContainer : System.Web.UI.Control * System.Web.UI.Control * int -> unit
override this.AddControlToContainer : System.Web.UI.Control * System.Web.UI.Control * int -> unit
Protected Overridable Sub AddControlToContainer (control As Control, container As Control, addLocation As Integer)

Parametry

control
Control

Obiekt, który zawiera kontrolki, które mają zostać dodane do kontenera.An object that contains the controls to be added to the container.

container
Control

Kontener, który jest używany do przechowywania formantów podrzędnych.The container that is used to store the child controls.

addLocation
Int32

Lokalizacja w kolekcji Controls, w której ma zostać dodana kontrolka podrzędna.The location in the controls collection at which to add the child control.

Uwagi

AddControlToContainerMetoda jest metodą pomocnika, która jest wywoływana przez ListView formant w celu dodania kontrolki do określonego kontenera.The AddControlToContainer method is a helper method that is called by the ListView control to add a control to the specified container.

Uwaga

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też