ListView.AlternatingItemTemplate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia niestandardową zawartość dla elementu danych przemiennych w ListView kontrolce.Gets or sets the custom content for the alternating data item in a ListView control.

public:
 virtual property System::Web::UI::ITemplate ^ AlternatingItemTemplate { System::Web::UI::ITemplate ^ get(); void set(System::Web::UI::ITemplate ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)]
[System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.ListViewDataItem), System.ComponentModel.BindingDirection.TwoWay)]
public virtual System.Web.UI.ITemplate AlternatingItemTemplate { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)>]
[<System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.ListViewDataItem), System.ComponentModel.BindingDirection.TwoWay)>]
member this.AlternatingItemTemplate : System.Web.UI.ITemplate with get, set
Public Overridable Property AlternatingItemTemplate As ITemplate

Wartość właściwości

ITemplate

Obiekt, który zawiera niestandardową zawartość dla elementu danych przemiennych w ListView kontrolce.An object that contains the custom content for the alternating data item in a ListView control. Wartość domyślna to null , co oznacza, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is null, which indicates that this property is not set.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać AlternatingItemTemplate szablonu do definiowania stylu elementów danych przemiennych w ListView kontrolce.The following example shows how to use the AlternatingItemTemplate template to define the style for alternating data items in a ListView control.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView AlternatingItemTemplate Example</title>
  <style type="text/css">
    body  
    {
     font-size: 10pt;
      font-family: Trebuchet MS, Arial, Tahoma;
      text-align:center;
    }
    .item { background-color: #E0FFFF }
    .alternatingItem { background-color: #B0E0E6 }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   
   <h3>ListView AlternatingItemTemplate Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="VendorsListView" 
    DataSourceID="VendorsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" id="tblVendors" runat="server">
      <tr runat="server">
       <th runat="server">ID</th>
       <th runat="server">Account Number</th>
       <th runat="server">Name</th>
       <th runat="server">Preferred Vendor</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager ID="VendorsDataPager" runat="server" PageSize="15">
      <Fields>
       <asp:NumericPagerField ButtonCount="10" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr class="item" runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="VendorIDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("VendorID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="AccountNumberLabel" runat="server" Text='<%# Eval("AccountNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td align="center">
       <asp:CheckBox ID="PreferredCheckBox" runat="server" Enabled="False"
        Checked='<%# Eval("PreferredVendorStatus") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <AlternatingItemTemplate>
     <tr class="alternatingItem" runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="VendorIDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("VendorID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="AccountNumberLabel" runat="server" Text='<%# Eval("AccountNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td align="center">
       <asp:CheckBox ID="PreferredCheckBox" runat="server" Enabled="False"
        Checked='<%# Eval("PreferredVendorStatus") %>' />
      </td>
     </tr>
    </AlternatingItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="VendorsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT VendorID, AccountNumber, Name, PreferredVendorStatus 
     FROM Purchasing.Vendor WHERE (ActiveFlag = 1)" >
   </asp:SqlDataSource>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView AlternatingItemTemplate Example</title>
  <style type="text/css">
    body  
    {
     font-size: 10pt;
      font-family: Trebuchet MS, Arial, Tahoma;
      text-align:center;
    }
    .item { background-color: #E0FFFF }
    .alternatingItem { background-color: #B0E0E6 }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   
   <h3>ListView AlternatingItemTemplate Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="VendorsListView" 
    DataSourceID="VendorsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" id="tblVendors" runat="server">
      <tr runat="server">
       <th runat="server">ID</th>
       <th runat="server">Account Number</th>
       <th runat="server">Name</th>
       <th runat="server">Preferred Vendor</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager ID="VendorsDataPager" runat="server" PageSize="15">
      <Fields>
       <asp:NumericPagerField ButtonCount="10" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr class="item" runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="VendorIDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("VendorID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="AccountNumberLabel" runat="server" Text='<%# Eval("AccountNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td align="center">
       <asp:CheckBox ID="PreferredCheckBox" runat="server" Enabled="False"
        Checked='<%# Eval("PreferredVendorStatus") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <AlternatingItemTemplate>
     <tr class="alternatingItem" runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="VendorIDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("VendorID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="AccountNumberLabel" runat="server" Text='<%# Eval("AccountNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td align="center">
       <asp:CheckBox ID="PreferredCheckBox" runat="server" Enabled="False"
        Checked='<%# Eval("PreferredVendorStatus") %>' />
      </td>
     </tr>
    </AlternatingItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="VendorsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT VendorID, AccountNumber, Name, PreferredVendorStatus 
     FROM Purchasing.Vendor WHERE (ActiveFlag = 1)" >
   </asp:SqlDataSource>
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj AlternatingItemTemplate właściwości, aby zdefiniować niestandardowy interfejs użytkownika (UI) dla elementu danych przemiennych.Use the AlternatingItemTemplate property to define a custom user interface (UI) for the alternating data item. AlternatingItemTemplateSzablon zawiera zwykle te same kontrolki i zawartość jak ItemTemplate szablon, ale z innym wyglądem, aby rozróżnić elementy.The AlternatingItemTemplate template usually contains the same controls and content as the ItemTemplate template, but with a different appearance to distinguish items.

Aby określić szablon niestandardowy w sposób deklaratywny, Dodaj AlternatingItemTemplate element wewnątrz ListView kontrolki.To specify the custom template declaratively, add an AlternatingItemTemplate element inside the ListView control. Następnie Dodaj kontrolki i zawartość między tagiem otwierającym i zamykającym <AlternatingItemTemplate> .Then add controls and content between the opening and closing <AlternatingItemTemplate> tags. Aby wyświetlić wartości pól ze źródła danych, należy użyć wyrażenia powiązania danych.To display the field values from the data source, use a data-binding expression. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wyrażenia powiązań danych — omówienie.For more information, see Data-Binding Expressions Overview.

Aby utworzyć przyciski, które automatycznie zaznaczają, usuwają i edytują operacje, Dodaj kontrolkę przycisk do szablonu.To create buttons that automatically select, delete, and edit operations, add a button control to the template. Ustaw jej CommandName Właściwość na jedną z wartości wymienionych w poniższej tabeli.Set its CommandName property to one of the values listed in the following table.

Typ przyciskuButton type Wartość poleceniaCommandName value
UsuńDelete Usunięty"Delete"
EdytujEdit Edytowania"Edit"
Wybierz pozycjęSelect Zaznaczenia"Select"

Dotyczy

Zobacz też