ListView.Controls Właściwość

Definicja

Pobiera ControlCollection obiekt, który reprezentuje kontrolki podrzędne ListView formantu.Gets a ControlCollection object that represents the child controls of the ListView control.

public:
 virtual property System::Web::UI::ControlCollection ^ Controls { System::Web::UI::ControlCollection ^ get(); };
public override System.Web.UI.ControlCollection Controls { get; }
member this.Controls : System.Web.UI.ControlCollection
Public Overrides ReadOnly Property Controls As ControlCollection

Wartość właściwości

ControlCollection

Kolekcja formantów podrzędnych ListView formantu.The collection of child controls for the ListView control.

Uwagi

ControlsWłaściwość zastępuje implementację podstawową.The Controls property overrides the base implementation. Gwarantuje to, że wszystkie formanty podrzędne zostały utworzone przed zwróceniem przez właściwość ControlCollection obiektu.This guarantees that all child controls have been created before the property returns the ControlCollection object.

ControlsWłaściwość pozwala programistycznie uzyskiwać dostęp do instancji ControlCollection klasy dla ListView formantu.The Controls property enables you to programmatically access the instance of the ControlCollection class for the ListView control. Można dodać kontrolki do kolekcji, usunąć kontrolki z kolekcji lub wykonać iterację w formantach serwera w kolekcji.You can add controls to the collection, remove controls from the collection, or iterate through the server controls in the collection.

Aby uzyskać dostęp do konkretnej kontrolki podrzędnej ListView kontrolki, można użyć FindControl metody.To access a specific child control of the ListView control, you can use the FindControl method.

Dotyczy

Zobacz też