ListView.ConvertEmptyStringToNull Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy puste wartości ciągu ("") są automatycznie konwertowane na wartości null, gdy pole danych jest aktualizowane w źródle danych.Gets or sets a value that indicates whether empty string values ("") are automatically converted to null values when the data field is updated in the data source.

public:
 virtual property bool ConvertEmptyStringToNull { bool get(); void set(bool value); };
public virtual bool ConvertEmptyStringToNull { get; set; }
member this.ConvertEmptyStringToNull : bool with get, set
Public Overridable Property ConvertEmptyStringToNull As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli puste wartości ciągu są automatycznie konwertowane na wartości null; w przeciwnym razie false .true if empty string values are automatically converted to null values; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Uwagi

ParameterObiekt formantu źródła danych, ListView z którym jest powiązany formant, również ma właściwość o nazwie Parameter.ConvertEmptyStringToNull .The Parameter object of the data source control that the ListView control is bound to also has a property named Parameter.ConvertEmptyStringToNull. Ta właściwość wykonuje tę samą funkcję.This property performs the same function. Upewnij się, że obie właściwości są odpowiednio ustawione.Make sure that both properties are set appropriately.

Dotyczy

Zobacz też