ListView.CreateDataItem(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Tworzy element danych w ListView kontrolce.Creates a data item in the ListView control.

protected:
 virtual System::Web::UI::WebControls::ListViewDataItem ^ CreateDataItem(int dataItemIndex, int displayIndex);
protected virtual System.Web.UI.WebControls.ListViewDataItem CreateDataItem (int dataItemIndex, int displayIndex);
abstract member CreateDataItem : int * int -> System.Web.UI.WebControls.ListViewDataItem
override this.CreateDataItem : int * int -> System.Web.UI.WebControls.ListViewDataItem
Protected Overridable Function CreateDataItem (dataItemIndex As Integer, displayIndex As Integer) As ListViewDataItem

Parametry

dataItemIndex
Int32

Indeks elementu danych w źródłowym obiekcie źródła danych.The index of the data item in the underlying data source object.

displayIndex
Int32

Indeks wyświetlania elementu danych w ListView formancie.The display index of the data item in the ListView control.

Zwraca

ListViewDataItem

Element danych, który jest tworzony przy użyciu określonych parametrów.A data item that is created by using the specified parameters.

Uwagi

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też