ListView.CreateDataSourceSelectArguments Metoda

Definicja

Tworzy DataSourceSelectArguments obiekt, który zawiera argumenty, które są przekazane do źródła danych.Creates the DataSourceSelectArguments object that contains the arguments that are passed to the data source.

protected:
 override System::Web::UI::DataSourceSelectArguments ^ CreateDataSourceSelectArguments();
protected override System.Web.UI.DataSourceSelectArguments CreateDataSourceSelectArguments ();
override this.CreateDataSourceSelectArguments : unit -> System.Web.UI.DataSourceSelectArguments
Protected Overrides Function CreateDataSourceSelectArguments () As DataSourceSelectArguments

Zwraca

DataSourceSelectArguments

Argumenty, które są przekazane do źródła danych.The arguments that are passed to the data source.

Uwagi

CreateDataSourceSelectArgumentsMetoda jest metodą pomocnika, która jest wywoływana przez ListView formant.The CreateDataSourceSelectArguments method is a helper method that is called by the ListView control. W tej implementacji DataSourceSelectArguments obiekt zawiera argumenty operacji stronicowania.In this implementation, the DataSourceSelectArguments object contains the arguments for paging operations.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas rozszerzającej ListView klasy można zastąpić tę metodę i określić wartości niestandardowe, które są przesyłane do źródła danych.When you extend the ListView class, you can override this method and specify custom values that are passed to the data source.

Dotyczy

Zobacz też