ListView.CreateEmptyItem Metoda

Definicja

Tworzy pusty element w ListView kontrolce.Creates an empty item in the ListView control.

protected:
 virtual System::Web::UI::WebControls::ListViewItem ^ CreateEmptyItem();
protected virtual System.Web.UI.WebControls.ListViewItem CreateEmptyItem ();
abstract member CreateEmptyItem : unit -> System.Web.UI.WebControls.ListViewItem
override this.CreateEmptyItem : unit -> System.Web.UI.WebControls.ListViewItem
Protected Overridable Function CreateEmptyItem () As ListViewItem

Zwraca

ListViewItem

Pusty element, który został utworzony.The empty item that was created.

Uwagi

CreateEmptyItemMetoda jest metodą pomocnika, która jest wywoływana przez ListView formant do utworzenia pustego elementu.The CreateEmptyItem method is a helper method that is called by the ListView control to create an empty item. Pusty element jest wyświetlany, gdy Ostatnia Grupa strony danych w ListView kontrolce nie ma więcej rekordów do wyświetlenia.The empty item is displayed when the last group of a page of data in the ListView control does not have any more records to display.

Uwaga

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też