ListView.CreateItem(ListViewItemType) Metoda

Definicja

Tworzy ListViewItem obiekt o określonym typie.Creates a ListViewItem object with the specified type.

protected:
 virtual System::Web::UI::WebControls::ListViewItem ^ CreateItem(System::Web::UI::WebControls::ListViewItemType itemType);
protected virtual System.Web.UI.WebControls.ListViewItem CreateItem (System.Web.UI.WebControls.ListViewItemType itemType);
abstract member CreateItem : System.Web.UI.WebControls.ListViewItemType -> System.Web.UI.WebControls.ListViewItem
override this.CreateItem : System.Web.UI.WebControls.ListViewItemType -> System.Web.UI.WebControls.ListViewItem
Protected Overridable Function CreateItem (itemType As ListViewItemType) As ListViewItem

Parametry

itemType
ListViewItemType

Jedna z ListViewItemType wartości.One of the ListViewItemType values.

Zwraca

ListViewItem

ListViewItemObiekt o określonym typie.A ListViewItem object with the specified type.

Uwagi

CreateItemMetoda jest metodą pomocnika, która jest wywoływana przez ListView formant w celu utworzenia ListViewItem obiektu.The CreateItem method is a helper method that is called by the ListView control to create a ListViewItem object.

Uwaga

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też