ListView.CreateSuffixArrayList(ListViewPagedDataSource, ArrayList) Metoda

Definicja

Tworzy tablicę sufiksów do użycia podczas generowania wartości przez ASP.NET ClientID .Creates an array of suffixes for ASP.NET to use when it generates the ClientID value.

protected:
 virtual void CreateSuffixArrayList(System::Web::UI::WebControls::ListViewPagedDataSource ^ dataSource, System::Collections::ArrayList ^ suffixArray);
protected virtual void CreateSuffixArrayList (System.Web.UI.WebControls.ListViewPagedDataSource dataSource, System.Collections.ArrayList suffixArray);
abstract member CreateSuffixArrayList : System.Web.UI.WebControls.ListViewPagedDataSource * System.Collections.ArrayList -> unit
override this.CreateSuffixArrayList : System.Web.UI.WebControls.ListViewPagedDataSource * System.Collections.ArrayList -> unit
Protected Overridable Sub CreateSuffixArrayList (dataSource As ListViewPagedDataSource, suffixArray As ArrayList)

Parametry

dataSource
ListViewPagedDataSource

Źródło danych, które będzie dostarczać wartości dla sufiksu.The data source that will supply values for the suffix.

suffixArray
ArrayList

Tablica sufiksów.The suffix array.

Dotyczy