ListView.EnsureLayoutTemplate Metoda

Definicja

Zapewnia, że LayoutTemplate zawartość jest poprawnie utworzona w ListView formancie.Ensures that the LayoutTemplate content is correctly created in the ListView control.

protected:
 virtual void EnsureLayoutTemplate();
protected virtual void EnsureLayoutTemplate ();
abstract member EnsureLayoutTemplate : unit -> unit
override this.EnsureLayoutTemplate : unit -> unit
Protected Overridable Sub EnsureLayoutTemplate ()

Uwagi

EnsureLayoutTemplateMetoda jest metodą pomocnika, która jest wywoływana przez ListView formant, aby upewnić się, że LayoutTemplate zawartość jest dodawana do kontrolki tylko jeden raz.The EnsureLayoutTemplate method is a helper method that is called by the ListView control to make sure that the LayoutTemplate content is added to the control only one time.

Dotyczy

Zobacz też