ListView.FindPlaceholder(String, Control) Metoda

Definicja

Przeszukuje określony kontener dla kontrolki o określonym identyfikatorze.Searches the specified container for a control that has the specified identifier.

protected:
 virtual System::Web::UI::Control ^ FindPlaceholder(System::String ^ containerID, System::Web::UI::Control ^ container);
protected virtual System.Web.UI.Control FindPlaceholder (string containerID, System.Web.UI.Control container);
abstract member FindPlaceholder : string * System.Web.UI.Control -> System.Web.UI.Control
override this.FindPlaceholder : string * System.Web.UI.Control -> System.Web.UI.Control
Protected Overridable Function FindPlaceholder (containerID As String, container As Control) As Control

Parametry

containerID
String

Identyfikator formantu, który ma zostać znaleziony.The identifier for the control to be found.

container
Control

Kontener, który ma zostać przeszukany.The container to be searched.

Zwraca

Control

Określony formant lub null Jeśli nie można znaleźć określonego formantu.The specified control, or null if the specified control cannot be found.

Uwagi

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też