ListView.GroupSeparatorTemplate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zawartość zdefiniowaną przez użytkownika dla separatora między grupami w ListView kontrolce.Gets or sets the user-defined content for the separator between groups in a ListView control.

public:
 virtual property System::Web::UI::ITemplate ^ GroupSeparatorTemplate { System::Web::UI::ITemplate ^ get(); void set(System::Web::UI::ITemplate ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)]
[System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.ListViewItem))]
public virtual System.Web.UI.ITemplate GroupSeparatorTemplate { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)>]
[<System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.ListViewItem))>]
member this.GroupSeparatorTemplate : System.Web.UI.ITemplate with get, set
Public Overridable Property GroupSeparatorTemplate As ITemplate

Wartość właściwości

ITemplate

Obiekt, który zawiera niestandardową zawartość dla separatora grup.An object that contains the custom content for the group separator. Wartość domyślna to null , co oznacza, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is null, which indicates that this property is not set.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć separator grupy w ListView kontrolce przy użyciu GroupSeparatorTemplate właściwości.The following example shows how to create a group separator in the ListView control by using the GroupSeparatorTemplate property.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView Tiled Layout Example</title>
  <style type="text/css">    
    .header
    {
     background-color:#B0C4DE;
     border-top:solid 1px #9dbbcc;
     border-bottom:solid 1px #9dbbcc;
    }
    .separator { border-right: 1px solid #ccc; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView Tiled Layout Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    GroupItemCount="2"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" runat="server" id="tblProducts">
      <tr runat="server" class="header">
       <th runat="server" colspan="3">PRODUCTS LIST</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="groupPlaceholder" />
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <GroupTemplate>
     <tr runat="server" id="ProductsRow">
      <td runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </tr>
    </GroupTemplate>
    <GroupSeparatorTemplate>
     <tr runat="server">
      <td colspan="3"><hr /></td>
     </tr>
    </GroupSeparatorTemplate>
    <ItemTemplate>
     <td align="center" style="width:300px" runat="server">
      <asp:HyperLink ID="ProductLink" runat="server" 
        Text='<%# Eval("Name") %>' 
       NavigateUrl='<%# "ProductDetails.aspx?productID=" + Eval("ProductID") %>' /><br />
      <asp:Image ID="ProductImage" runat="server"
        ImageUrl='<%# "~/images/thumbnails/" + Eval("ThumbnailPhotoFileName") %>' /><br />
      <b>Price:</b>
      <asp:Label ID="PriceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ListPrice", "{0:c}")%>' /><br />
     </td>
    </ItemTemplate>
    <ItemSeparatorTemplate>
     <td class="separator" runat="server">&nbsp;</td>
    </ItemSeparatorTemplate>
   </asp:ListView>
   <br />

   <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" 
    PagedControlID="ProductsListView">
    <Fields>
     <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"
      ShowFirstPageButton="true"
      ShowNextPageButton="false" 
      ShowPreviousPageButton="false" />
     <asp:NumericPagerField ButtonCount="10" />
     <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"
      ShowLastPageButton="true"
      ShowNextPageButton="false" 
      ShowPreviousPageButton="false" />
    </Fields>
   </asp:DataPager>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT P.ProductID, P.Name, P.Color, P.ListPrice, 
     PF.ThumbnailPhotoFileName
     FROM Production.Product AS P 
     INNER JOIN Production.ProductProductPhoto AS PPF ON P.ProductID = PPF.ProductID 
     INNER JOIN Production.ProductPhoto AS PF ON PPF.ProductPhotoID = PF.ProductPhotoID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView Tiled Layout Example</title>
  <style type="text/css">    
    .header
    {
     background-color:#B0C4DE;
     border-top:solid 1px #9dbbcc;
     border-bottom:solid 1px #9dbbcc;
    }
    .separator { border-right: 1px solid #ccc; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView Tiled Layout Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    GroupItemCount="2"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" runat="server" id="tblProducts">
      <tr runat="server" class="header">
       <th runat="server" colspan="3">PRODUCTS LIST</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="groupPlaceholder" />
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <GroupTemplate>
     <tr runat="server" id="ProductsRow">
      <td runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </tr>
    </GroupTemplate>
    <GroupSeparatorTemplate>
     <tr runat="server">
      <td colspan="3"><hr /></td>
     </tr>
    </GroupSeparatorTemplate>
    <ItemTemplate>
     <td align="center" style="width:300px" runat="server">
      <asp:HyperLink ID="ProductLink" runat="server" 
        Text='<%# Eval("Name") %>' 
       NavigateUrl='<%# "ProductDetails.aspx?productID=" & Eval("ProductID") %>' /><br />
      <asp:Image ID="ProductImage" runat="server"
        ImageUrl='<%# "~/images/thumbnails/" & Eval("ThumbnailPhotoFileName") %>' /><br />
      <b>Price:</b>
      <asp:Label ID="PriceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ListPrice", "{0:c}")%>' /><br />
     </td>
    </ItemTemplate>
    <ItemSeparatorTemplate>
     <td class="separator" runat="server">&nbsp;</td>
    </ItemSeparatorTemplate>
   </asp:ListView>
   <br />

   <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" 
    PagedControlID="ProductsListView">
    <Fields>
     <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"
      ShowFirstPageButton="true"
      ShowNextPageButton="false" 
      ShowPreviousPageButton="false" />
     <asp:NumericPagerField ButtonCount="10" />
     <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"
      ShowLastPageButton="true"
      ShowNextPageButton="false" 
      ShowPreviousPageButton="false" />
    </Fields>
   </asp:DataPager>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT P.ProductID, P.Name, P.Color, P.ListPrice, 
     PF.ThumbnailPhotoFileName
     FROM Production.Product AS P 
     INNER JOIN Production.ProductProductPhoto AS PPF ON P.ProductID = PPF.ProductID 
     INNER JOIN Production.ProductPhoto AS PF ON PPF.ProductPhotoID = PF.ProductPhotoID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Separator umożliwia umieszczenie elementu, który ma zawartość niestandardową między każdą grupą.The separator enables you to put an element that has custom content between each group. ListViewNastępnie formant Alternatywnie renderuje GroupTemplate zawartość i GroupSeparatorTemplate zawartość.The ListView control then alternately renders the GroupTemplate content and the GroupSeparatorTemplate content. GroupTemplateZawartość jest zawsze renderowana jako Ostatnia.The GroupTemplate content is always rendered last.

Upewnij się, że definiujesz zawartość całego wiersza GroupSeparatorTemplate szablonu, ponieważ ListView kontrolka renderuje GroupSeparatorTemplate zawartość wewnątrz LayoutTemplate szablonu.Make sure that you define the content for the whole row in the GroupSeparatorTemplate template, because the ListView control renders the GroupSeparatorTemplate content inside the LayoutTemplate template. Na przykład grupy w ListView kontrolce mogą być tworzone za pomocą elementu wiersza tabeli ( tr ).For example, the groups in the ListView control might be created by using a table row (tr) element. Jeśli GroupItemCount Właściwość jest ustawiona na 3, colspan atrybut musi być ustawiony na 3 w GroupSeparatorTemplate szablonie.If the GroupItemCount property is set to 3, the colspan attribute must be set to 3 in the GroupSeparatorTemplate template.

Aby określić szablon deklaratywnie dla separatora, Dodaj GroupSeparatorTemplate element wewnątrz ListView kontrolki.To specify a template declaratively for the separator, add a GroupSeparatorTemplate element inside the ListView control. Następnie można dodać zawartość szablonu do GroupSeparatorTemplate elementu.You can then add the contents of the template to the GroupSeparatorTemplate element.

Dotyczy

Zobacz też