ListView.InsertNewItem(Boolean) Metoda

Definicja

Wstawia bieżący rekord w źródle danych.Inserts the current record in the data source.

public:
 virtual void InsertNewItem(bool causesValidation);
public virtual void InsertNewItem (bool causesValidation);
abstract member InsertNewItem : bool -> unit
override this.InsertNewItem : bool -> unit
Public Overridable Sub InsertNewItem (causesValidation As Boolean)

Parametry

causesValidation
Boolean

true Aby przeprowadzić walidację strony w przypadku wywołania tej metody; w przeciwnym razie false .true to perform page validation when this method is called; otherwise, false.

Wyjątki

ListViewKontrolka nie ma elementu INSERT.The ListView control does not have an insert item.

-lub--or-

DataSourceViewObiekt skojarzony z ListView kontrolką to null .The DataSourceView object associated with the ListView control is null.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać InsertNewItem metody do programistycznego wstawiania zawartości wstawka ListView kontrolki do źródła danych.The following example shows how to use the InsertNewItem method to programmatically insert the contents of the insert item of a ListView control into the data source.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 protected void InsertButton_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  // Clears any existing message.
  MessageLabel.Text = "";
  
  // Use the InsertNewItem method to programmatically insert
  // the current record in the ListView control.
  DepartmentsListView.InsertNewItem(true);
 }

 protected void DepartmentsListView_ItemInserted(object sender, 
  ListViewInsertedEventArgs e)
 {
  // Handles exceptions that might occur
  // during the insert operation.
  if (e.Exception != null)
  {
   if (e.AffectedRows == 0)
   {
    e.KeepInInsertMode = true;
    MessageLabel.Text = "An exception occurred inserting the new department. " +
              "Please verify your values and try again.";
   }
   else
    MessageLabel.Text = "An exception occurred inserting the new department. " +
              "Please verify the values in the newly inserted item.";

   e.ExceptionHandled = true;
  }
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView InsertNewItem Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView InsertNewItem Example</h3>
   
   <h5>Departments</h5>

   <asp:ListView ID="DepartmentsListView" 
    DataSourceID="DepartmentsDataSource" 
    DataKeyNames="DepartmentID"
    InsertItemPosition="FirstItem"
    OnItemInserted="DepartmentsListView_ItemInserted"
    runat="server" >
    <LayoutTemplate>
     <table runat="server" id="tblDepartments" width="640px" border="1">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="Server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="GroupNameLabel" runat="Server" Text='<%#Eval("GroupName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
     <tr style="background-color:#00BFFF">
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="NameLabel" AssociatedControlID="NameTextBox" 
        Text="Name:" Font-Bold="true"/><br />
       <asp:TextBox ID="NameTextBox" runat="server" Text='<%#Bind("Name") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="GroupNameLabel" AssociatedControlID="GroupNameTextBox" 
        Text="Group Name:" Font-Bold="true" /><br />
       <asp:TextBox ID="GroupNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("GroupName") %>' MaxLength="50" />
      </td>
     </tr>
    </InsertItemTemplate>
   </asp:ListView><br />
       
   <asp:Label ID="MessageLabel"
    ForeColor="Red"
    runat="server" /> <br />

   <asp:Button ID="InsertButton"
    Text="Insert new record"
    OnClick="InsertButton_Click"
    runat="server" />
  
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects  -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value   -->
   <!-- from the Web.config file.               -->      
   <asp:SqlDataSource ID="DepartmentsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT DepartmentID, Name, GroupName FROM HumanResources.Department"
    InsertCommand="INSERT INTO HumanResources.Department(Name, GroupName) 
        VALUES (@Name, @GroupName)">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Protected Sub InsertButton_Click(ByVal sender As Object, _
                  ByVal e As EventArgs)
  
  ' Clears any existing message.
  MessageLabel.Text = ""
  
  ' Use the InsertNewItem method to programmatically insert
  ' the current record in the ListView control.
  DepartmentsListView.InsertNewItem(True)
  
 End Sub

 Protected Sub DepartmentsListView_ItemInserted(ByVal sender As Object, _
                         ByVal e As ListViewInsertedEventArgs)
 
  ' Handles exceptions that might occur
  ' during the insert operation.
  If Not (e.Exception Is Nothing) Then
   If e.AffectedRows = 0 Then
    e.KeepInInsertMode = True
    MessageLabel.Text = "An exception occurred inserting the new department. " & _
       "Please verify your values and try again."
   Else
    MessageLabel.Text = "An exception occurred inserting the new department. " & _
       "Please verify the values in the newly inserted item."
   End If
    
   e.ExceptionHandled = True
  End If

 End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView InsertNewItem Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView InsertNewItem Example</h3>
   
   <h5>Departments</h5>

   <asp:ListView ID="DepartmentsListView" 
    DataSourceID="DepartmentsDataSource" 
    DataKeyNames="DepartmentID"
    InsertItemPosition="FirstItem"
    OnItemInserted="DepartmentsListView_ItemInserted"
    runat="server" >
    <LayoutTemplate>
     <table runat="server" id="tblDepartments" width="640px" border="1">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="Server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="GroupNameLabel" runat="Server" Text='<%#Eval("GroupName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
     <tr style="background-color:#00BFFF">
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="NameLabel" AssociatedControlID="NameTextBox" 
        Text="Name:" Font-Bold="true"/><br />
       <asp:TextBox ID="NameTextBox" runat="server" Text='<%#Bind("Name") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="GroupNameLabel" AssociatedControlID="GroupNameTextBox" 
        Text="Group Name:" Font-Bold="true" /><br />
       <asp:TextBox ID="GroupNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("GroupName") %>' MaxLength="50" />
      </td>
     </tr>
    </InsertItemTemplate>
   </asp:ListView><br />
       
   <asp:Label ID="MessageLabel"
    ForeColor="Red"
    runat="server" /> <br />

   <asp:Button ID="InsertButton"
    Text="Insert new record"
    OnClick="InsertButton_Click"
    runat="server" />
  
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects  -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value   -->
   <!-- from the Web.config file.               -->      
   <asp:SqlDataSource ID="DepartmentsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT DepartmentID, Name, GroupName FROM HumanResources.Department"
    InsertCommand="INSERT INTO HumanResources.Department(Name, GroupName) 
        VALUES (@Name, @GroupName)">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj InsertNewItem metody, aby programowo wstawić element do źródła danych.Use the InsertNewItem method to programmatically insert an item in the data source. Ta metoda jest zwykle używana do wstawiania elementu spoza ListView kontrolki, na przykład z innej kontrolki na stronie.This method is typically used to insert an item from outside the ListView control, such as from a different control on the page.

Aby użyć InsertNewItem metody, należy zdefiniować InsertItemTemplate szablon w ListView kontrolce.To use the InsertNewItem method, you must define an InsertItemTemplate template in the ListView control. Należy również ustawić InsertItemPosition Właściwość na wartość inną od InsertItemPosition.None .You must also set the InsertItemPosition property to a value different from InsertItemPosition.None. Aby określić, czy sprawdzanie poprawności strony jest wykonywane przed operacją wstawiania, użyj causesValidation parametru.To specify whether page validation is performed before the insert operation, use the causesValidation parameter.

Ta metoda wywołuje ItemInserted zdarzenia i ItemInserting .This method raises the ItemInserted and ItemInserting events.

Dotyczy

Zobacz też