ListView.InstantiateEmptyDataTemplate(Control) Metoda

Definicja

Wypełnia określony obiekt za Control pomocą formantów podrzędnych, które są zawarte w EmptyDataTemplate szablonie.Populates the specified Control object by using the child controls that are contained in the EmptyDataTemplate template.

protected:
 virtual void InstantiateEmptyDataTemplate(System::Web::UI::Control ^ container);
protected virtual void InstantiateEmptyDataTemplate (System.Web.UI.Control container);
abstract member InstantiateEmptyDataTemplate : System.Web.UI.Control -> unit
override this.InstantiateEmptyDataTemplate : System.Web.UI.Control -> unit
Protected Overridable Sub InstantiateEmptyDataTemplate (container As Control)

Parametry

container
Control

Kontener, który jest używany do przechowywania formantów podrzędnych w EmptyDataTemplate szablonie.The container that is used to store the child controls in the EmptyDataTemplate template.

Uwagi

Ta metoda służy do wypełniania określonego Control obiektu za pomocą formantów podrzędnych, które są zawarte w EmptyDataTemplate szablonie.This method is used to populate the specified Control object by using the child controls that are contained in the EmptyDataTemplate template.

Uwaga

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też