ListView.ItemUpdating Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy zażądano operacji aktualizacji, ale przed ListView zaktualizowaniem elementu przez formant.Occurs when an update operation is requested, but before the ListView control updates the item.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::WebControls::ListViewUpdateEventArgs ^> ^ ItemUpdating;
public event EventHandler<System.Web.UI.WebControls.ListViewUpdateEventArgs> ItemUpdating;
member this.ItemUpdating : EventHandler<System.Web.UI.WebControls.ListViewUpdateEventArgs> 
Public Custom Event ItemUpdating As EventHandler(Of ListViewUpdateEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<ListViewUpdateEventArgs>

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak dodać program obsługi zdarzeń dla ItemUpdating zdarzenia.The following example shows how to add an event handler for the ItemUpdating event.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">
  
 void Page_Load()
 {
  Message.Text = String.Empty;
 }
  
 //<Snippet2>
 void ContactsListView_ItemUpdating(Object sender, ListViewUpdateEventArgs e)
 {
  // Cancel the update operation if any of the fields is empty
  // or null.
  foreach (DictionaryEntry de in e.NewValues)
  {
   // Check if the value is null or empty.
   if (de.Value == null || de.Value.ToString().Trim().Length == 0)
   {
    Message.Text = "Cannot set a field to an empty value.";
    e.Cancel = true;
   }
  }
  
  // Convert the email address to lowercase.
  String emailValue = e.NewValues["EmailAddress"].ToString();
  e.NewValues["EmailAddress"] = emailValue.ToLower();

 }
 //</Snippet2>
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView.ItemUpdating Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView.ItemUpdating Example</h3>
      
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>

   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    OnItemUpdating="ContactsListView_ItemUpdating" 
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" border="1" runat="server" id="tblContacts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:LinkButton ID="EditButton" runat="server" CommandName="Edit" Text="Edit" />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
     <tr style="background-color:#ADD8E6">
      <td valign="top">
       <asp:Label runat="server" ID="FirstNameLabel" 
        AssociatedControlID="FirstNameTextBox" Text="First Name"/>
       <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" Width="200px"
        Text='<%#Bind("FirstName") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="LastNameLabel" 
        AssociatedControlID="LastNameTextBox" Text="Last Name" />
       <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" Width="200px"
        Text='<%#Bind("LastName") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="EmailLabel"
        AssociatedControlID="EmailTextBox" Text="Email" />
       <asp:TextBox ID="EmailTextBox" runat="server" Width="200px"
        Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' MaxLength="50" />
      </td>
      <td colspan="2" valign="top">
       <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" />
       <asp:LinkButton ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>
     </tr>
    </EditItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] 
     FROM Person.Contact"
    UpdateCommand="UPDATE Person.Contact
     Set [FirstName] = @FirstName, [LastName] = @LastName, [EmailAddress] = @EmailAddress 
     WHERE [ContactID] = @ContactID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">
  
 Sub Page_Load()
  Message.Text = String.Empty
 End Sub
 
 '<Snippet2>
 Sub ContactsListView_ItemUpdating(ByVal sender As Object, ByVal e As ListViewUpdateEventArgs)
  
  ' Cancel the update operation if any of the fields is empty
  ' or null.
  For Each de As DictionaryEntry In e.NewValues
   ' Check if the value is null or empty
   If de.Value Is Nothing OrElse de.Value.ToString().Trim().Length = 0 Then
    Message.Text = "Cannot set a field to an empty value."
    e.Cancel = True
   End If
  Next
  
  ' Convert the email address to lowercase.
  Dim emailValue As String = e.NewValues("EmailAddress").ToString()  
  e.NewValues("EmailAddress") = emailValue.ToLower()
  
 End Sub
 '</Snippet2>
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView.ItemUpdating Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView.ItemUpdating Example</h3>
      
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>

   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    OnItemUpdating="ContactsListView_ItemUpdating" 
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" border="1" runat="server" id="tblContacts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:LinkButton ID="EditButton" runat="server" CommandName="Edit" Text="Edit" />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
     <tr style="background-color:#ADD8E6">
      <td valign="top">
       <asp:Label runat="server" ID="FirstNameLabel" 
        AssociatedControlID="FirstNameTextBox" Text="First Name"/>
       <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" Width="200px"
        Text='<%#Bind("FirstName") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="LastNameLabel" 
        AssociatedControlID="LastNameTextBox" Text="Last Name" />
       <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" Width="200px"
        Text='<%#Bind("LastName") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="EmailLabel"
        AssociatedControlID="EmailTextBox" Text="Email" />
       <asp:TextBox ID="EmailTextBox" runat="server" Width="200px"
        Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' MaxLength="50" />
      </td>
      <td colspan="2" valign="top">
       <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" />
       <asp:LinkButton ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>
     </tr>
    </EditItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] 
     FROM Person.Contact"
    UpdateCommand="UPDATE Person.Contact
     Set [FirstName] = @FirstName, [LastName] = @LastName, [EmailAddress] = @EmailAddress 
     WHERE [ContactID] = @ContactID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ItemUpdatingZdarzenie jest zgłaszane po kliknięciu przycisku aktualizacji elementu lub UpdateItem wywołaniu metody, ale przed ListView zaktualizowaniem elementu przez formant.The ItemUpdating event is raised when an item's Update button is clicked or the UpdateItem method is called, but before the ListView control updates the item. (Przycisk aktualizacji jest formantem przycisku, którego CommandName Właściwość jest ustawiona na "Update"). Dzięki temu można wykonać niestandardową procedurę przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia, na przykład anulowanie operacji aktualizacji.(An Update button is a button control whose CommandName property is set to "Update".) This enables you to perform a custom routine whenever this event occurs, such as canceling the update operation.

ListViewUpdateEventArgsObiekt jest przesyłany do procedury obsługi zdarzeń, co umożliwia określenie indeksu bieżącego elementu.A ListViewUpdateEventArgs object is passed to the event handler, which enables you to determine the index of the current item. Pozwala również wskazać, że operacja aktualizacji powinna zostać anulowana.It also lets you indicate that the update operation should be canceled. Aby anulować operację aktualizacji, ustaw Cancel Właściwość ListViewUpdateEventArgs obiektu na true .To cancel the update operation, set the Cancel property of the ListViewUpdateEventArgs object to true.

Możesz współpracować z Keys OldValues kolekcjami, i, NewValues zanim wartości zostaną przesłane do źródła danych.You can work with the Keys, OldValues, and NewValues collections before the values are passed to the data source. Typowym sposobem korzystania z tych kolekcji jest kodowanie HTML wartości dostarczonych przez użytkownika przed ich zapisaniem w źródle danych.A typical way to use these collections is to HTML-encode the values supplied by the user before they are stored in the data source. Pozwala to zapobiec atakom z iniekcją skryptów.This helps prevent script injection attacks.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też