ListView.LayoutCreated Zdarzenie

Definicja

Występuje po LayoutTemplate utworzeniu szablonu w ListView kontrolce.Occurs when the LayoutTemplate template is created in a ListView control.

public:
 event EventHandler ^ LayoutCreated;
public event EventHandler LayoutCreated;
member this.LayoutCreated : EventHandler 
Public Custom Event LayoutCreated As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Aby ListView można było renderować formant, LayoutTemplate należy utworzyć szablon, który będzie służyć jako kontener główny dla kontrolki.Before the ListView control can be rendered, the LayoutTemplate template must be created to serve as the root container for the control. LayoutCreatedZdarzenie jest zgłaszane, gdy zostanie utworzony szablon układu w ListView kontrolce.The LayoutCreated event is raised when the layout template in the ListView control is created. Dzięki temu można wykonać niestandardową procedurę przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia.This enables you to perform a custom routine whenever this event occurs.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też