ListView.LoadControlState(Object) Metoda

Definicja

Ładuje stan właściwości w ListView kontrolce, która musi być utrwalona, nawet jeśli EnableViewState Właściwość jest ustawiona na false .Loads the state of the properties in the ListView control that must be persisted, even when the EnableViewState property is set to false.

protected public:
 override void LoadControlState(System::Object ^ savedState);
protected internal override void LoadControlState (object savedState);
override this.LoadControlState : obj -> unit
Protected Friend Overrides Sub LoadControlState (savedState As Object)

Parametry

savedState
Object

Obiekt, który zawiera wartości zapisanego stanu formantu dla kontrolki.An object that contains the saved control state values for the control.

Uwagi

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też