ListView.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

Ładuje stan poprzednio zapisanego widoku ListView formantu.Loads the previously saved view state of the ListView control.

protected:
 override void LoadViewState(System::Object ^ savedState);
protected override void LoadViewState (object savedState);
override this.LoadViewState : obj -> unit
Protected Overrides Sub LoadViewState (savedState As Object)

Parametry

savedState
Object

Obiekt, który zawiera wartości stanu zapisanego widoku dla kontrolki.An object that contains the saved view state values for the control.

Uwagi

Ta metoda jest używana głównie przez .NET Framework.NET Framework infrastrukturę i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.This method is primarily used by the .NET Framework.NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code. Jednak kontrolowanie deweloperów może zastąpić tę metodę, aby określić, jak niestandardowy formant serwera przywraca stan widoku.However, control developers can override this method to specify how a custom server control restores its view state. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ASP.NET State Management — Omówienie.For more information, see ASP.NET State Management Overview.

Dotyczy

Zobacz też