ListView.MaximumRows Właściwość

Definicja

Pobiera maksymalną liczbę elementów do wyświetlenia na jednej stronie ListView kontrolki.Gets the maximum number of items to display on a single page of the ListView control.

protected:
 virtual property int MaximumRows { int get(); };
protected virtual int MaximumRows { get; }
member this.MaximumRows : int
Protected Overridable ReadOnly Property MaximumRows As Integer

Wartość właściwości

Int32

Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia na jednej stronie ListView kontrolki.The maximum number of items to display on a single page of the ListView control.

Uwagi

Jeśli DataPager obiekt jest skojarzony z ListView kontrolką, MaximumRows wartość właściwości jest kontrolowana przez DataPager obiekt i jest taka sama jak PageSize wartość właściwości.If a DataPager object is associated with the ListView control, the MaximumRows property value is controlled by the DataPager object, and it is same as the PageSize property value. W przeciwnym razie wartość to-1.Otherwise, the value is -1.

Dotyczy

Zobacz też