ListView.PagePropertiesChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy zmienią się właściwości strony, gdy ListView kontrolka ustawi nowe wartości.Occurs when the page properties change, after the ListView control sets the new values.

public:
 event EventHandler ^ PagePropertiesChanged;
public event EventHandler PagePropertiesChanged;
member this.PagePropertiesChanged : EventHandler 
Public Custom Event PagePropertiesChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

PagePropertiesChangedZdarzenie jest wywoływane, gdy właściwości strony zmienią się, gdy ListView kontrolka ustawi nowe wartości przy użyciu SetPageProperties metody.The PagePropertiesChanged event is raised when the page properties change, after the ListView control sets the new values by using the SetPageProperties method. Dzięki temu można wykonać niestandardową procedurę w przypadku wystąpienia tego zdarzenia, takie jak wyczyszczenie wybranego elementu lub wykonanie niestandardowej operacji stronicowania.This enables you to perform a custom routine whenever this event occurs, such as clearing the selected item or performing a custom paging operation.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też