ListView.PerformDataBinding(IEnumerable) Metoda

Definicja

Powiąże ListView formant z określonym źródłem danych.Binds the ListView control to the specified data source.

protected public:
 override void PerformDataBinding(System::Collections::IEnumerable ^ data);
protected internal override void PerformDataBinding (System.Collections.IEnumerable data);
override this.PerformDataBinding : System.Collections.IEnumerable -> unit
Protected Friend Overrides Sub PerformDataBinding (data As IEnumerable)

Parametry

data
IEnumerable

Obiekt, który implementuje IEnumerable interfejs i który zawiera dane.An object that implements the IEnumerable interface and that contains the data.

Uwagi

PerformDataBindingMetoda jest metodą pomocnika, która jest wywoływana przez ListView kontrolkę, aby powiązać formant z określonym źródłem danych.The PerformDataBinding method is a helper method that is called by the ListView control to bind the control to the specified data source.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Ponieważ DataBind() Metoda jest zapieczętowana, należy zastąpić PerformDataBinding(IEnumerable) metodę, jeśli chcesz wykonać dodatkowe zadania podczas wiązania danych.Because the DataBind() method is sealed, you must override the PerformDataBinding(IEnumerable) method if you want to perform any additional tasks when binding data.

Dotyczy

Zobacz też