ListView.PerformSelect Metoda

Definicja

Pobiera dane ze skojarzonego źródła danych.Retrieves data from the associated data source.

protected:
 override void PerformSelect();
protected override void PerformSelect ();
override this.PerformSelect : unit -> unit
Protected Overrides Sub PerformSelect ()

Uwagi

PerformDataBindingMetoda jest wywoływana po pobraniu danych w celu powiązania kontroli powiązanej z danymi z danymi.The PerformDataBinding method is called after data is retrieved in order to bind the data-bound control to data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz DataBoundControl.PerformSelect.For more information, see DataBoundControl.PerformSelect.

Dotyczy

Zobacz też