ListView.SaveControlState Metoda

Definicja

Zapisuje stan właściwości w ListView kontrolce, która musi być utrwalona, nawet jeśli EnableViewState Właściwość jest ustawiona na false .Saves the state of the properties in the ListView control that must be persisted, even when the EnableViewState property is set to false.

protected public:
 override System::Object ^ SaveControlState();
protected internal override object SaveControlState ();
override this.SaveControlState : unit -> obj
Protected Friend Overrides Function SaveControlState () As Object

Zwraca

Object

Zwraca stan bieżącego widoku formantu serwera.Returns the server control's current view state. Jeśli nie ma stanu widoku skojarzonego z kontrolką, ta metoda zwraca null .If there is no view state associated with the control, this method returns null.

Uwagi

Ta metoda służy do zapisywania stanu właściwości w ListView kontrolce, która musi być utrwalona, nawet jeśli EnableViewState Właściwość jest ustawiona na false .This method is used to save the state of the properties in the ListView control that must be persisted, even when the EnableViewState property is set to false.

Uwaga

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też