ListView.SaveViewState Metoda

Definicja

Zapisuje bieżący stan widoku ListView formantu.Saves the current view state of the ListView control.

protected:
 override System::Object ^ SaveViewState();
protected override object SaveViewState ();
override this.SaveViewState : unit -> obj
Protected Overrides Function SaveViewState () As Object

Zwraca

Object

Obiekt, który zawiera wartości stanu zapisanego widoku dla ListView kontrolki.An object that contains the saved view state values for the ListView control.

Uwagi

SaveViewStateMetoda jest metodą pomocnika, która jest wywoływana przez ListView formant w celu zapisania stanu formantu.The SaveViewState method is a helper method that is called by the ListView control to save the state of the control. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WebControl.SaveViewState.For more information, see WebControl.SaveViewState.

Dotyczy

Zobacz też