ListView.SelectedIndexChanging Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy kliknięto przycisk wyboru elementu, ale zanim ListView kontrolka obsłuży operację SELECT.Occurs when an item's Select button is clicked, but before the ListView control handles the select operation.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::WebControls::ListViewSelectEventArgs ^> ^ SelectedIndexChanging;
public event EventHandler<System.Web.UI.WebControls.ListViewSelectEventArgs> SelectedIndexChanging;
member this.SelectedIndexChanging : EventHandler<System.Web.UI.WebControls.ListViewSelectEventArgs> 
Public Custom Event SelectedIndexChanging As EventHandler(Of ListViewSelectEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<ListViewSelectEventArgs>

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć procedurę obsługi zdarzeń dla SelectedIndexChanging zdarzenia.The following example shows how create an event handler for the SelectedIndexChanging event.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">

 void Page_Load()
 {
  Message.Text = String.Empty;
 }
   
 //<Snippet2>
 void ProductsListView_SelectedIndexChanging(Object sender, ListViewSelectEventArgs e)
 {
  ListViewItem item = (ListViewItem)ProductsListView.Items[e.NewSelectedIndex];
  Label l = (Label)item.FindControl("DiscontinuedDateLabel");

  if (String.IsNullOrEmpty(l.Text))
  {
   return;
  }

  DateTime discontinued = DateTime.Parse(l.Text);
  if (discontinued < DateTime.Now)
  {
   Message.Text = "You cannot select a discontinued item.";
   e.Cancel = true;
  }
 }
 //</Snippet2>

 protected void ProductsListView_PagePropertiesChanging(object sender, PagePropertiesChangingEventArgs e)
 {
  // Clear selection.
  ProductsListView.SelectedIndex = -1;
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView.SelectedIndexChanging Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView.SelectedIndexChanging Example</h3>

   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    DataKeyNames="ProductID"
    OnSelectedIndexChanging="ProductsListView_SelectedIndexChanging"     
    OnPagePropertiesChanging="ProductsListView_PagePropertiesChanging"
    runat="server" >
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" runat="server" id="tblProducts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="SelectButton" runat="server" Text="..." CommandName="Select" />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <SelectedItemTemplate>
     <tr runat="server" style="background-color:#ADD8E6">
      <td>&nbsp;</td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </SelectedItemTemplate>
   </asp:ListView>
      
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [Name], [ProductNumber], [DiscontinuedDate] 
     FROM Production.Product"
    UpdateCommand="UPDATE Production.Product
      SET Name = @Name, ProductNumber = @ProductNumber, DiscontinuedDate = @DiscontinuedDate
      WHERE ProductID = @ProductID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">
 
 Sub Page_Load()
  Message.Text = String.Empty
 End Sub
 
 '<Snippet2>
 Sub ProductsListView_SelectedIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As ListViewSelectEventArgs)

  Dim item As ListViewItem = CType(ProductsListView.Items(e.NewSelectedIndex), ListViewItem) 
  Dim l As Label = CType(item.FindControl("DiscontinuedDateLabel"), Label)

  If String.IsNullOrEmpty(l.Text) Then
   Return
  End If

  Dim discontinued As DateTime = DateTime.Parse(l.Text)
  If discontinued < DateTime.Now Then   
   Message.Text = "You cannot select a discontinued item."
   e.Cancel = True
  End If
 End Sub
 '</Snippet2>
 
 Protected Sub ProductsListView_PagePropertiesChanging(ByVal sender As Object, _
                        ByVal e As PagePropertiesChangingEventArgs)
  ' Clears the selection.
  ProductsListView.SelectedIndex = -1
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView.SelectedIndexChanging Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView.SelectedIndexChanging Example</h3>

   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    DataKeyNames="ProductID"
    OnSelectedIndexChanging="ProductsListView_SelectedIndexChanging" 
    OnPagePropertiesChanging="ProductsListView_PagePropertiesChanging"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" runat="server" id="tblProducts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="SelectButton" runat="server" Text="..." CommandName="Select" />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <SelectedItemTemplate>
     <tr runat="server" style="background-color:#ADD8E6">
      <td>&nbsp;</td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </SelectedItemTemplate>
   </asp:ListView>
      
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [Name], [ProductNumber], [DiscontinuedDate] 
     FROM Production.Product"
    UpdateCommand="UPDATE Production.Product
      SET Name = @Name, ProductNumber = @ProductNumber, DiscontinuedDate = @DiscontinuedDate
      WHERE ProductID = @ProductID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

SelectedIndexChangingZdarzenie jest zgłaszane, gdy kliknięto przycisk wyboru elementu, ale zanim ListView kontrolka obsługuje operację SELECT.The SelectedIndexChanging event is raised when an item's Select button is clicked, but before the ListView control handles the select operation. (Przycisk wyboru jest kontrolką przycisku, którego CommandName Właściwość jest ustawiona na "Select"). Dzięki temu można wykonać niestandardową procedurę przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia, na przykład anulowanie operacji SELECT.(A Select button is a button control whose CommandName property is set to "Select".) This enables you to perform a custom routine whenever this event occurs, such as canceling the select operation.

Uwaga

To zdarzenie nie jest wywoływane, gdy użytkownik programowo ustawi SelectedIndex Właściwość.This event is not raised when you programmatically set the SelectedIndex property.

ListViewSelectEventArgsObiekt jest przekazano do procedury obsługi zdarzeń, co pozwala określić indeks elementu, który został wybrany przez użytkownika.A ListViewSelectEventArgs object is passed to the event handler, which enables you to determine the index of the item that was selected by the user. Pozwala również wskazać, że operacja wyboru powinna zostać anulowana.It also lets you indicate that the selection operation should be canceled. Aby anulować operację zaznaczania, ustaw Cancel Właściwość ListViewSelectEventArgs obiektu na true .To cancel the selection operation, set the Cancel property of the ListViewSelectEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też