ListView.SelectedPersistedDataKey Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość klucza danych dla utrwalonego zaznaczonego elementu w formancie powiązanym z danymi.Gets or sets the data-key value for the persisted selected item in a data-bound control.

public:
 virtual property System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ SelectedPersistedDataKey { System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ get(); void set(System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Web.UI.WebControls.DataKey SelectedPersistedDataKey { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SelectedPersistedDataKey : System.Web.UI.WebControls.DataKey with get, set
Public Overridable Property SelectedPersistedDataKey As DataKey

Wartość właściwości

DataKey

Klucz danych dla utrwalonego zaznaczonego elementu w formancie powiązanym z danymi.The data key for the persisted selected item in a data-bound control. Wartość domyślna to null , co oznacza, że żaden element nie jest aktualnie wybrany.The default is null, which indicates that no item is currently selected.

Atrybuty

Dotyczy