ListView.SelectItem(Int32) Metoda

Definicja

Wybiera element, który jest w trybie edycji w ListView kontrolce.Selects the item that is in edit mode in a ListView control.

public:
 void SelectItem(int rowIndex);
public void SelectItem (int rowIndex);
member this.SelectItem : int -> unit
Public Sub SelectItem (rowIndex As Integer)

Parametry

rowIndex
Int32

Indeks elementu, który jest w trybie edycji.The index of the item that is in edit mode.

Wyjątki

Indeks elementu jest ujemny.The item index is negative.

Uwagi

Ta metoda podnosi SelectedIndexChanged zdarzenie.This method raises the SelectedIndexChanged event.

Dotyczy