ListView.IDataBoundControl.DataKeyNames Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tablicę zawierającą nazwy pól klucza podstawowego elementów, które są wyświetlane w formancie powiązanym z danymi.Gets or sets an array that contains the names of the primary-key fields of the items that are displayed in a data-bound control.

property cli::array <System::String ^> ^ System::Web::UI::WebControls::IDataBoundControl::DataKeyNames { cli::array <System::String ^> ^ get(); void set(cli::array <System::String ^> ^ value); };
string[] System.Web.UI.WebControls.IDataBoundControl.DataKeyNames { get; set; }
member this.System.Web.UI.WebControls.IDataBoundControl.DataKeyNames : string[] with get, set
 Property DataKeyNames As String() Implements IDataBoundControl.DataKeyNames

Wartość właściwości

String[]

Tablica zawierająca nazwy pól klucza podstawowego elementów, które są wyświetlane w formancie powiązanym z danymi.An array that contains the names of the primary-key fields of the items that are displayed in a data-bound control.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ListView wystąpienie jest rzutowane do IDataBoundControl interfejsu.It can be used only when the ListView instance is cast to an IDataBoundControl interface.

Dotyczy