ListView.IDataBoundControl.DataMember Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę listy danych, z którą powiązany jest formant powiązany z danymi, gdy źródło danych zawiera więcej niż jedną odrębną listę elementów danych.Gets or sets the name of the list of data that the data-bound control binds to when the data source contains more than one distinct list of data items.

property System::String ^ System::Web::UI::WebControls::IDataBoundControl::DataMember { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
string System.Web.UI.WebControls.IDataBoundControl.DataMember { get; set; }
member this.System.Web.UI.WebControls.IDataBoundControl.DataMember : string with get, set
 Property DataMember As String Implements IDataBoundControl.DataMember

Wartość właściwości

String

Nazwa listy danych, z którą jest powiązany formant powiązany z danymi.The name of the list of data that a data-bound control binds to.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ListView wystąpienie jest rzutowane do IDataBoundControl interfejsu.It can be used only when the ListView instance is cast to an IDataBoundControl interface.

Dotyczy