ListView.IDataBoundControl.DataSource Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt, z którego formant powiązany z danymi pobiera swoją listę elementów danych.Gets or sets the object from which a data-bound control retrieves its list of data items.

property System::Object ^ System::Web::UI::WebControls::IDataBoundControl::DataSource { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
object System.Web.UI.WebControls.IDataBoundControl.DataSource { get; set; }
member this.System.Web.UI.WebControls.IDataBoundControl.DataSource : obj with get, set
 Property DataSource As Object Implements IDataBoundControl.DataSource

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który zawiera listę danych pobieranych przez formant powiązany z danymi.The object that contains the list of data that a data-bound control retrieves.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ListView wystąpienie jest rzutowane do IDataBoundControl interfejsu.It can be used only when the ListView instance is cast to an IDataBoundControl interface.

Dotyczy