ListView.IDataBoundControl.DataSourceID Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia identyfikator kontroli źródła danych, z której formant powiązany z danymi pobiera listę elementów danych.Gets or sets the ID of the data source control from which a data-bound control retrieves its list of data items.

property System::String ^ System::Web::UI::WebControls::IDataBoundControl::DataSourceID { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
string System.Web.UI.WebControls.IDataBoundControl.DataSourceID { get; set; }
member this.System.Web.UI.WebControls.IDataBoundControl.DataSourceID : string with get, set
 Property DataSourceID As String Implements IDataBoundControl.DataSourceID

Wartość właściwości

String

Identyfikator formantu, który reprezentuje źródło danych, z którego formant powiązany z danymi pobiera swoje dane.The ID of a control that represents the data source from which a data-bound control retrieves its data.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ListView wystąpienie jest rzutowane do IDataBoundControl interfejsu.It can be used only when the ListView instance is cast to an IDataBoundControl interface.

Dotyczy