ListView.IDataBoundListControl.ClientIDRowSuffix Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę pola danych, którego wartość jest używana do unikatowego identyfikowania każdego wiersza danych ListView kontrolki, gdy ClientIDMode Właściwość jest ustawiona na Predictable .Gets the name of the data field whose value is used to uniquely identify each data row of a ListView control when the ClientIDMode property is set to Predictable.

property cli::array <System::String ^> ^ System::Web::UI::WebControls::IDataBoundListControl::ClientIDRowSuffix { cli::array <System::String ^> ^ get(); void set(cli::array <System::String ^> ^ value); };
string[] System.Web.UI.WebControls.IDataBoundListControl.ClientIDRowSuffix { get; set; }
member this.System.Web.UI.WebControls.IDataBoundListControl.ClientIDRowSuffix : string[] with get, set
 Property ClientIDRowSuffix As String() Implements IDataBoundListControl.ClientIDRowSuffix

Wartość właściwości

String[]

Nazwa pola danych, którego wartość jest używana do unikatowego identyfikowania każdego wystąpienia ListView kontrolki, gdy ASP.NET generuje ClientID wartość.The name of the data field whose value is used to uniquely identify each instance of a ListView control when ASP.NET generates the ClientID value.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ListView wystąpienie jest rzutowane do IDataKeysControl interfejsu.It can be used only when the ListView instance is cast to an IDataKeysControl interface.

Dotyczy