ListView.IDataBoundListControl.SelectedIndex Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia indeks zaznaczonego wiersza w kontrolce powiązanej z danymi.Gets or sets the index of the selected row in a data-bound control.

property int System::Web::UI::WebControls::IDataBoundListControl::SelectedIndex { int get(); void set(int value); };
int System.Web.UI.WebControls.IDataBoundListControl.SelectedIndex { get; set; }
member this.System.Web.UI.WebControls.IDataBoundListControl.SelectedIndex : int with get, set
 Property SelectedIndex As Integer Implements IDataBoundListControl.SelectedIndex

Wartość właściwości

Int32

Indeks zaznaczonego wiersza w kontrolce powiązanej z danymi.The index of the selected row in a data-bound control.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ListView wystąpienie jest rzutowane do IDataBoundListControl interfejsu.It can be used only when the ListView instance is cast to an IDataBoundListControl interface.

Dotyczy