ListView.IPageableItemContainer.MaximumRows Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz MaximumRows .For a description of this member, see MaximumRows.

property int System::Web::UI::WebControls::IPageableItemContainer::MaximumRows { int get(); };
int System.Web.UI.WebControls.IPageableItemContainer.MaximumRows { get; }
member this.System.Web.UI.WebControls.IPageableItemContainer.MaximumRows : int
 ReadOnly Property MaximumRows As Integer Implements IPageableItemContainer.MaximumRows

Wartość właściwości

Int32

Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia na jednej stronie ListView kontrolki.The maximum number of items to display on a single page of the ListView control.

Implementuje

Uwagi

IPageableItemContainer.MaximumRowsWłaściwość używa wartości MaximumRows właściwości, aby uzyskać maksymalną liczbę elementów do wyświetlenia na jednej stronie.The IPageableItemContainer.MaximumRows property uses the value of the MaximumRows property to get the maximum number of items to display on a single page.

Dotyczy

Zobacz też