ListView.TabIndex Właściwość

Definicja

Przesłania TabIndex Właściwość.Overrides the TabIndex property. Ustawienie tej właściwości nie jest obsługiwane przez ListView formant.Setting this property is not supported by the ListView control.

public:
 virtual property short TabIndex { short get(); void set(short value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override short TabIndex { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.TabIndex : int16 with get, set
Public Overrides Property TabIndex As Short

Wartość właściwości

Int16

0, co oznacza, że właściwość nie jest ustawiona.0, which indicates that the property is not set.

Atrybuty

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia TabIndex właściwości.An attempt was made to set the TabIndex property.

Uwagi

Właściwości stylu nie są obsługiwane przez ListView formant.Style properties are not supported by the ListView control. Jeśli spróbujesz ustawić TabIndex Właściwość, NotSupportedException zostanie zgłoszony wyjątek.If you try to set the TabIndex property, a NotSupportedException exception is thrown. Po otrzymaniu właściwości zwraca wartość domyślną odpowiadającej jej właściwości klasy bazowej.If you get the property, it returns the default value of the corresponding property of the base class.

Aby określić styl ListView formantu, należy nadać kontrolki w ListView szablonach przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (CSS) lub elementów stylu wbudowanego.To style the ListView control, you must style the controls inside the ListView templates by using cascading style sheets (CSS) classes or inline style elements.

Dotyczy

Zobacz też