ListViewCommandEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia ItemCommand.Provides data for the ItemCommand event.

public ref class ListViewCommandEventArgs : System::Web::UI::WebControls::CommandEventArgs
public class ListViewCommandEventArgs : System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs
type ListViewCommandEventArgs = class
  inherit CommandEventArgs
Public Class ListViewCommandEventArgs
Inherits CommandEventArgs
Dziedziczenie
ListViewCommandEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać ListViewCommandEventArgs obiektu, który jest przesyłany do procedury obsługi zdarzeń.The following example shows how to use the ListViewCommandEventArgs object that is passed to the event handler.

<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 protected void EmployeesListView_OnItemCommand(object sender, ListViewCommandEventArgs e)
 {
  if (String.Equals(e.CommandName, "AddToList"))
  {
   // Verify that the employee ID is not already in the list. If not, add the
   // employee to the list.
   ListViewDataItem dataItem = (ListViewDataItem)e.Item;
   string employeeID = 
    EmployeesListView.DataKeys[dataItem.DisplayIndex].Value.ToString();
   
   if (SelectedEmployeesListBox.Items.FindByValue(employeeID) == null)
   {
    ListItem item = new ListItem(e.CommandArgument.ToString(), employeeID);
    SelectedEmployeesListBox.Items.Add(item);
   }
  }
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Employee List</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:ListView runat="server" 
    ID="EmployeesListView"
    OnItemCommand="EmployeesListView_OnItemCommand"
    DataSourceID="EmployeesDataSource" 
    DataKeyNames="EmployeeID">
    <LayoutTemplate>
     <table runat="server" id="tblEmployees" 
         cellspacing="0" cellpadding="1" width="440px" border="1">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server"></tr>
     </table>
     <asp:DataPager ID="EmployeesDataPager" runat="server" PageSize="10">
      <Fields>
       <asp:NumericPagerField />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="NameLabel" 
        Text='<%#Eval("LastName") + ", " + Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td style="width:80px">
       <asp:LinkButton runat="server" 
        ID="SelectEmployeeButton" 
        Text="Add To List" 
        CommandName="AddToList" 
        CommandArgument='<%#Eval("LastName") + ", " + Eval("FirstName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>
   
   <br /><br />
   <b>Selected Employees:</b><br />
   <asp:ListBox runat="server" ID="SelectedEmployeesListBox" Rows="10" Width="300px" />
    
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->    
   <asp:SqlDataSource ID="EmployeesDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [EmployeeID], [FirstName], [LastName]
            FROM HumanResources.vEmployee
            ORDER BY [LastName], [FirstName], [EmployeeID]">
   </asp:SqlDataSource>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 Protected Sub EmployeesListView_OnItemCommand(ByVal sender As Object, _
 ByVal e As ListViewCommandEventArgs)
  
  If String.Equals(e.CommandName, "AddToList") Then
   
   ' Verify that the employee ID is not already in the list. If not, add the
   ' employee to the list.
   Dim dataItem As ListViewDataItem = CType(e.Item, ListViewDataItem)
   Dim employeeID As String = _
    EmployeesListView.DataKeys(dataItem.DisplayIndex).Value.ToString()
   
   If SelectedEmployeesListBox.Items.FindByValue(employeeID) Is Nothing Then
    Dim item As ListItem = _
     New ListItem(e.CommandArgument.ToString(), employeeID)
    SelectedEmployeesListBox.Items.Add(item)
   End If
   
  End If
  
 End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>Employee List</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:ListView runat="server" 
    ID="EmployeesListView"
    OnItemCommand="EmployeesListView_OnItemCommand"
    DataSourceID="EmployeesDataSource" 
    DataKeyNames="EmployeeID">
    <LayoutTemplate>
     <table runat="server" id="tblEmployees" 
         cellspacing="0" cellpadding="1" width="440px" border="1">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server"></tr>
     </table>
     <asp:DataPager ID="EmployeesDataPager" runat="server" PageSize="10">
      <Fields>
       <asp:NumericPagerField />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="NameLabel" 
        Text='<%#Eval("LastName") & ", " & Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td style="width:80px">
       <asp:LinkButton runat="server" 
        ID="SelectEmployeeButton" 
        Text="Add To List" 
        CommandName="AddToList" 
        CommandArgument='<%#Eval("LastName") & ", " & Eval("FirstName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>
   
   <br /><br />
   <b>Selected Employees:</b><br />
   <asp:ListBox runat="server" ID="SelectedEmployeesListBox" Rows="10" Width="300px" />
    
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->    
   <asp:SqlDataSource ID="EmployeesDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [EmployeeID], [FirstName], [LastName]
            FROM HumanResources.vEmployee
            ORDER BY [LastName], [FirstName], [EmployeeID]">
   </asp:SqlDataSource>
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ItemCommandZdarzenie jest zgłaszane, gdy kliknięto przycisk w ListView kontrolce.The ItemCommand event is raised when a button in the ListView control is clicked. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia.This enables you to provide an event-handling method that performs a custom routine whenever this event occurs.

Uwaga

ListViewKontrolka wywołuje również inne zdarzenia po kliknięciu pewnych przycisków (na przykład przycisków z CommandName właściwością ustawioną na "Delete", "Update" lub "page").The ListView control also raises other events when certain buttons are clicked (for example, buttons with the CommandName property set to "Delete", "Update", or "Page"). W przypadku korzystania z jednego z tych przycisków można obsłużyć jedno z wyspecjalizowanych zdarzeń, które są dostarczane przez formant, takie jak ItemDeleted ItemDeleting zdarzenia lub.When you use one of these buttons, you can handle one of the specialized events that are provided by the control, such as the ItemDeleted or ItemDeleting events.

ListViewCommandEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co umożliwia określenie nazwy polecenia i argumentu polecenia klikniętego przycisku.A ListViewCommandEventArgs object is passed to the event-handling method, which enables you to determine the command name and command argument of the button that was clicked. Aby określić nazwę polecenia, użyj CommandName właściwości i aby określić argument polecenia, należy użyć CommandArgument właściwości.To determine the command name use the CommandName property, and to determine the command argument, use the CommandArgument property. Możesz również uzyskać dostęp do kontrolki przycisku, która wywołała zdarzenie przy użyciu CommandSource właściwości.You can also access the button control that raised the event by using the CommandSource property.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia ListViewCommandEventArgs klasy, zobacz ListViewCommandEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the ListViewCommandEventArgs class, see the ListViewCommandEventArgs constructor.

Konstruktory

ListViewCommandEventArgs(ListViewItem, Object, CommandEventArgs)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewCommandEventArgs klasy przy użyciu określonego źródła argumentów polecenia i zdarzenia.Initializes a new instance of the ListViewCommandEventArgs class by using the specified source of the command and event arguments.

Właściwości

CommandArgument

Pobiera argument dla polecenia.Gets the argument for the command.

(Odziedziczone po CommandEventArgs)
CommandName

Pobiera nazwę polecenia.Gets the name of the command.

(Odziedziczone po CommandEventArgs)
CommandSource

Pobiera źródło polecenia.Gets the source of the command.

Handled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka obsłużył zdarzenie.Gets or sets a value that indicates whether the control has handled the event.

Item

Pobiera element danych, dla którego zostało wystawione polecenie.Gets the data item for which the command was issued.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też