ListViewDeletedEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia ItemDeleted.Provides data for the ItemDeleted event.

public ref class ListViewDeletedEventArgs : EventArgs
public class ListViewDeletedEventArgs : EventArgs
type ListViewDeletedEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public Class ListViewDeletedEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
ListViewDeletedEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać obiektu, ListViewDeletedEventArgs Aby określić, czy wyjątek wystąpił podczas operacji usuwania.The following example shows how to use the ListViewDeletedEventArgs object to determine whether an exception occurred during a delete operation. ListViewDeletedEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń dla ItemDeleted zdarzenia.The ListViewDeletedEventArgs object is passed to the event-handling method for the ItemDeleted event.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">

  void Page_Load()
  {
    Message.Text = String.Empty;
  }
  
  void ContactsListView_ItemDeleted(Object sender, ListViewDeletedEventArgs e)
  {
    // Determine whether an exception occurred during the delete operation.
    if (e.Exception == null)
    {
      // Ensure that a record was deleted.
      if (e.AffectedRows > 0)
      {
        Message.Text = e.AffectedRows + " item(s) deleted successfully.";
      }
      else
      {
        Message.Text = "No item was deleted.";
      }
    }
    else
    {
      // Insert the code to handle the exception here.

      // Indicate that the exception has been handled.
      e.ExceptionHandled = true;
      Message.Text = "An error occurred during the delete operation.";
    }
  }
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ListViewDeletedEventArgs Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListViewDeletedEventArgs Example</h3>
      
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
      
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    OnItemDeleted="ContactsListView_ItemDeleted" 
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" runat="server" id="tblContacts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:LinkButton ID="DeleteButton" runat="server" 
        CommandName="Delete" 
        Text="Delete" 
        OnClientClick="return confirm('Are you sure?');" />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects  -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value   -->
   <!-- from the Web.config file.               -->      
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] 
     FROM Person.Contact"
    DeleteCommand="DELETE FROM Person.Contact WHERE [ContactID] = @ContactID">
    <DeleteParameters>
      <asp:Parameter Name="ContactID" Type="Int32" />
    </DeleteParameters>
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">

  Sub Page_Load()
    Message.Text = String.Empty
  End Sub
  
  Sub ContactsListView_ItemDeleted(sender As Object, e As ListViewDeletedEventArgs)

    ' Determine whether an exception occurred during the delete operation.
    If e.Exception Is Nothing Then
      ' Ensure that a record was deleted.
      If e.AffectedRows > 0 Then
        Message.Text = e.AffectedRows.ToString() & _
          " item(s) deleted successfully."
      Else
        Message.Text = "No item was deleted."
      End If
    Else
      ' Insert the code to handle the exception here.

      ' Indicate that the exception has been handled.
      e.ExceptionHandled = true
      Message.Text = "An error occurred during the delete operation."
    End If
  End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListViewDeletedEventArgs Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListViewDeletedEventArgs Example</h3>
      
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
      
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    OnItemDeleted="ContactsListView_ItemDeleted" 
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" runat="server" id="tblContacts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:LinkButton ID="DeleteButton" runat="server" 
        CommandName="Delete" 
        Text="Delete" 
        OnClientClick="return confirm('Are you sure?');" />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects  -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value   -->
   <!-- from the Web.config file.               -->      
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] 
     FROM Person.Contact"
    DeleteCommand="DELETE FROM Person.Contact WHERE [ContactID] = @ContactID">
    <DeleteParameters>
      <asp:Parameter Name="ContactID" Type="Int32" />
    </DeleteParameters>
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ListViewKontrolka wywołuje ItemDeleted zdarzenie po kliknięciu przycisku usuwania w kontrolce lub DeleteItem wywołaniu metody, ale po ListView usunięciu elementu przez formant.The ListView control raises the ItemDeleted event when a Delete button in the control is clicked or the DeleteItem method is called, but after the ListView control deletes the item. (Przycisk usuwania to przycisk, którego CommandName Właściwość jest ustawiona na wartość "Usuń"). Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia, na przykład sprawdzając wyniki operacji usuwania.(A Delete button is a button whose CommandName property is set to "Delete".) This enables you to provide an event-handling method that performs a custom routine whenever this event occurs, such as checking the results of a delete operation.

ListViewDeletedEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń.A ListViewDeletedEventArgs object is passed to the event-handling method. Ten obiekt umożliwia określenie liczby elementów, których to dotyczy, oraz wszelkich wyjątków, które mogły wystąpić.This object enables you to determine the number of items affected and any exceptions that might have occurred. Aby określić liczbę elementów, na które miało wpływ operacja usuwania, użyj AffectedRows właściwości.To determine the number of items that were affected by the delete operation, use the AffectedRows property. Aby określić, czy wyjątki wystąpiły, użyj Exception właściwości.To determine whether any exceptions occurred, use the Exception property. Możesz wskazać, czy wyjątek został obsłużony w metodzie obsługi zdarzeń przez ustawienie ExceptionHandled właściwości.You can indicate whether you have handled the exception in the event-handling method by setting the ExceptionHandled property.

Uwaga

Jeśli podczas operacji usuwania wystąpi wyjątek, a ExceptionHandled Właściwość jest ustawiona na false , ListView formant ponownie zgłosi wyjątek.If an exception occurs during the delete operation and the ExceptionHandled property is set to false, the ListView control re-throws the exception.

Aby uzyskać dostęp do pól kluczy usuniętego elementu, użyj Keys właściwości.To access the key fields of the deleted item, use the Keys property. Aby uzyskać dostęp do pól, które nie są kluczami usuniętego elementu, użyj Values właściwości.To access non-key fields of the deleted item, use the Values property. Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia ListViewDeletedEventArgs klasy, zobacz ListViewDeletedEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the ListViewDeletedEventArgs class, see the ListViewDeletedEventArgs constructor.

Konstruktory

ListViewDeletedEventArgs(Int32, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListViewDeletedEventArgs.Initializes a new instance of the ListViewDeletedEventArgs class.

Właściwości

AffectedRows

Pobiera liczbę wierszy, na które miało wpływ operacja usuwania.Gets the number of rows that were affected by the delete operation.

Exception

Pobiera wyjątek, który został wywołany podczas operacji usuwania.Gets the exception, if any, that was raised during the delete operation.

ExceptionHandled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wyjątek, który został wywołany podczas operacji usuwania, został obsłużony w programie obsługi zdarzeń.Gets or sets a value that indicates whether an exception that was raised during the delete operation was handled in the event handler.

Keys

Pobiera klucz lub klucze dla usuniętego elementu.Gets the key or keys for the deleted item.

Values

Pobiera wartości pól niebędących kluczami dla usuniętego elementu.Gets the non-key field values for the deleted item.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też