ListViewEditEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia ItemEditing.Provides data for the ItemEditing event.

public ref class ListViewEditEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class ListViewEditEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type ListViewEditEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class ListViewEditEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
ListViewEditEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać ListViewEditEventArgs obiektu do anulowania operacji edycji, gdy użytkownik próbuje zaktualizować wycofany element.The following example shows how to use the ListViewEditEventArgs object to cancel the edit operation when the user tries to update a discontinued item.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">
  
 void Page_Load()
 {
  Message.Text = String.Empty;
 }

 //<Snippet2>
 void ProductsListView_ItemEditing(Object sender, ListViewEditEventArgs e)
 {
  ListViewItem item = ProductsListView.Items[e.NewEditIndex];
  Label dateLabel = (Label)item.FindControl("DiscontinuedDateLabel");
  
  if (String.IsNullOrEmpty(dateLabel.Text))
   return;
  
  //Verify if the item is discontinued.
  DateTime discontinuedDate = DateTime.Parse(dateLabel.Text);
  if (discontinuedDate < DateTime.Now)
  {
   Message.Text = "You cannot edit a discontinued item.";
   e.Cancel = true;
   ProductsListView.SelectedIndex = -1;
  }    
 }
 //</Snippet2>

 void DiscontinuedDateCalendar_OnSelectionChanged(Object sender, EventArgs e)
 {
  TextBox dateTextBox = 
   (TextBox)ProductsListView.EditItem.FindControl("DiscontinuedDateTextBox");
  Calendar calendarObject = (Calendar)sender;
  dateTextBox.Text = calendarObject.SelectedDate.ToString("d");
 }

 DateTime GetDateTime(object dateValue)
 {
  if (dateValue == DBNull.Value)
   return DateTime.Now;
  else
   return (DateTime)dateValue;
 }

 protected void ProductsListView_PagePropertiesChanging(object sender, PagePropertiesChangingEventArgs e)
 {
  // Clears the edit index selection when paging.
  ProductsListView.EditIndex = -1;
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView Edit Item Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView Edit Item Example</h3>
      
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    DataKeyNames="ProductID"
    OnItemEditing="ProductsListView_ItemEditing" 
    ConvertEmptyStringToNull="true"    
    OnPagePropertiesChanging="ProductsListView_PagePropertiesChanging"
    runat="server" >
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" runat="server" id="tblProducts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="EditButton" runat="server" Text="Edit" CommandName="Edit" />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" 
        Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
     <tr style="background-color:#ADD8E6">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" 
        CommandName="Update" Text="Update" /><br />
       <asp:LinkButton ID="CancelButton" runat="server" 
        CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>
      <td valign="top" colspan="2">
       <asp:Label runat="server" ID="NameLabel" 
        AssociatedControlID="NameTextBox" 
        Text="Name"/>
       <asp:TextBox ID="NameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("Name") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="ProductNumberLabel" 
        AssociatedControlID="ProductNumberTextBox" 
        Text="Product Number" />
       <asp:TextBox ID="ProductNumberTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("ProductNumber") %>' MaxLength="25" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="DiscontinuedDateLabel" 
        AssociatedControlID="DiscontinuedDateTextBox" 
        Text="Discontinued Date"/>
       <asp:TextBox ID="DiscontinuedDateTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>'
        MaxLength="10" /><br />
       <asp:Calendar ID="DiscontinuedDateCalendar" runat="server" 
        SelectedDate='<%# GetDateTime(Eval("DiscontinuedDate")) %>'
        OnSelectionChanged="DiscontinuedDateCalendar_OnSelectionChanged" />
      </td>
     </tr>
    </EditItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->      
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [Name], [ProductNumber], [DiscontinuedDate] 
     FROM Production.Product"
    UpdateCommand="UPDATE Production.Product
     SET Name = @Name, ProductNumber = @ProductNumber, DiscontinuedDate = @DiscontinuedDate
     WHERE ProductID = @ProductID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">
  
 Sub Page_Load()
  Message.Text = String.Empty
 End Sub
 
 '<Snippet2>
 Sub ProductsListView_ItemEditing(ByVal sender As Object, ByVal e As ListViewEditEventArgs)
  Dim item As ListViewItem = ProductsListView.Items(e.NewEditIndex)
  Dim dateLabel As Label = CType(item.FindControl("DiscontinuedDateLabel"), Label)
   
  If String.IsNullOrEmpty(dateLabel.Text) Then _
   Return
   
  'Verify if the item is discontinued.
  Dim discontinuedDate As DateTime = DateTime.Parse(dateLabel.Text)
  If discontinuedDate < DateTime.Now Then
   Message.Text = "You cannot edit a discontinued item."
   e.Cancel = True
   ProductsListView.SelectedIndex = -1
  End If
 End Sub
 '</Snippet2>
 
 Sub DiscontinuedDateCalendar_OnSelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  Dim dateTextBox As TextBox = _
   CType(ProductsListView.EditItem.FindControl("DiscontinuedDateTextBox"), TextBox)
  Dim calendarObject As Calendar = CType(sender, Calendar)
  dateTextBox.Text = calendarObject.SelectedDate.ToString("d")
 End Sub

 Function GetDateTime(ByVal dateValue As Object) As DateTime
  If dateValue Is DBNull.Value Then
   Return DateTime.Now
  Else
   Return CType(dateValue, DateTime)
  End If
 End Function
 
 Protected Sub ProductsListView_PagePropertiesChanging(ByVal sender As Object, _
                        ByVal e As PagePropertiesChangingEventArgs)
  ' Clears the edit index selection when paging.
  ProductsListView.EditIndex = -1
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView Edit Item Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView Edit Item Example</h3>
      
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    DataKeyNames="ProductID"
    OnItemEditing="ProductsListView_ItemEditing" 
    ConvertEmptyStringToNull="true"    
    OnPagePropertiesChanging="ProductsListView_PagePropertiesChanging"
    runat="server" >
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" runat="server" id="tblProducts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="EditButton" runat="server" Text="Edit" CommandName="Edit" />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" 
        Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
     <tr style="background-color:#ADD8E6">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" 
        CommandName="Update" Text="Update" /><br />
       <asp:LinkButton ID="CancelButton" runat="server" 
        CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>
      <td valign="top" colspan="2">
       <asp:Label runat="server" ID="NameLabel" 
        AssociatedControlID="NameTextBox" 
        Text="Name"/>
       <asp:TextBox ID="NameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("Name") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="ProductNumberLabel" 
        AssociatedControlID="ProductNumberTextBox" 
        Text="Product Number" />
       <asp:TextBox ID="ProductNumberTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("ProductNumber") %>' MaxLength="25" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="DiscontinuedDateLabel" 
        AssociatedControlID="DiscontinuedDateTextBox" 
        Text="Discontinued Date"/>
       <asp:TextBox ID="DiscontinuedDateTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>'
        MaxLength="10" /><br />
       <asp:Calendar ID="DiscontinuedDateCalendar" runat="server" 
        SelectedDate='<%# GetDateTime(Eval("DiscontinuedDate")) %>'
        OnSelectionChanged="DiscontinuedDateCalendar_OnSelectionChanged" />
      </td>
     </tr>
    </EditItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->      
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [Name], [ProductNumber], [DiscontinuedDate] 
     FROM Production.Product"
    UpdateCommand="UPDATE Production.Product
     SET Name = @Name, ProductNumber = @ProductNumber, DiscontinuedDate = @DiscontinuedDate
     WHERE ProductID = @ProductID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ListViewKontrolka wywołuje ItemEditing zdarzenie po kliknięciu przycisku edycji, ale przed ListView przejściem do trybu edycji.The ListView control raises the ItemEditing event when an Edit button is clicked, but before the ListView item enters edit mode. (Przycisk edycji jest przycisk, którego CommandName Właściwość ma wartość "Edytuj"). Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową w przypadku wystąpienia tego zdarzenia, na przykład anulowania operacji edycji.(An Edit button is a button whose CommandName property set to "Edit".) This enables you to provide an event-handling method that performs a custom routine whenever this event occurs, such as canceling the edit operation.

ListViewEditEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń.A ListViewEditEventArgs object is passed to the event-handling method. Ten obiekt umożliwia określenie indeksu edytowanego elementu i wskazanie, że operacja edytowania powinna zostać anulowana.This object enables you to determine the index of the item that is being edited, and to indicate that the edit operation should be canceled. Aby anulować operację edycji, ustaw Cancel Właściwość ListViewEditEventArgs obiektu na true .To cancel the edit operation, set the Cancel property of the ListViewEditEventArgs object to true.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia ListViewEditEventArgs , zobacz ListViewEditEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of ListViewEditEventArgs, see the ListViewEditEventArgs constructor.

Konstruktory

ListViewEditEventArgs(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListViewEditEventArgs.Initializes a new instance of the ListViewEditEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
NewEditIndex

Pobiera indeks edytowanego elementu.Gets the index of the item that is being edited.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też