ListViewInsertEventArgs(ListViewItem) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListViewInsertEventArgs.Initializes a new instance of the ListViewInsertEventArgs class.

public:
 ListViewInsertEventArgs(System::Web::UI::WebControls::ListViewItem ^ item);
public ListViewInsertEventArgs (System.Web.UI.WebControls.ListViewItem item);
new System.Web.UI.WebControls.ListViewInsertEventArgs : System.Web.UI.WebControls.ListViewItem -> System.Web.UI.WebControls.ListViewInsertEventArgs
Public Sub New (item As ListViewItem)

Parametry

item
ListViewItem

Element danych, który jest wstawiany do źródła danych.The data item that is being inserted into the data source.

Uwagi

Użyj tego konstruktora, aby zainicjować nowe wystąpienie ListViewInsertEventArgs klasy.Use this constructor to initialize a new instance of the ListViewInsertEventArgs class.

Uwaga

Ten konstruktor jest używany głównie przez deweloperów kontrolujących, gdy powodują wywoływanie zdarzeń.This constructor is primarily used by control developers when they raise events.

W poniższej tabeli przedstawiono początkową wartość właściwości dla wystąpienia ListViewInsertEventArgs klasy.The following table shows the initial property value for an instance of the ListViewInsertEventArgs class.

WłaściwośćProperty Wartość początkowaInitial value
Item Wartość item parametru.The value of the item parameter.
Cancel false.false.

Dotyczy

Zobacz też