ListViewInsertEventArgs.Item Właściwość

Definicja

Pobiera ListViewItem obiekt reprezentujący element danych, który ma zostać wstawiony.Gets a ListViewItem object that represents the data item to be inserted.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::ListViewItem ^ Item { System::Web::UI::WebControls::ListViewItem ^ get(); };
public System.Web.UI.WebControls.ListViewItem Item { get; }
member this.Item : System.Web.UI.WebControls.ListViewItem
Public ReadOnly Property Item As ListViewItem

Wartość właściwości

ListViewItem

Element danych, który ma zostać wstawiony.The data item to be inserted.

Uwagi

Użyj Item właściwości, aby uzyskać dostęp do elementu z ListView kontrolki dla danych, które są wstawiane.Use the Item property to access the item from the ListView control for the data that is being inserted. Na przykład można uzyskać dostęp do wartości z kontrolek w InsertItemTemplate szablonie, które nie są powiązane z danymi przy użyciu Item właściwości.For example, you can access values from controls in the InsertItemTemplate template that are not data-bound by using the Item property. Aby to zrobić, użyj metody obiektu, do którego FindControl ListViewItem odwołuje się Item Właściwość.To do so, use the FindControl method of the ListViewItem object that is referenced by the Item property.

Dotyczy

Zobacz też